آرشیف

2018-9-10

afrotan

گذری بر ریشه های یک استعفأ!

از شما مصرانه خواسته بودیم تا یادداشت یکصدوچهلم هفته قبل این قلم را حتمأ وبا تأمل بخوانید ، اکنون دنبالهء آن حکایت را می خوانیم .چنانچه میدانید استعمار امروزی بویژه در روزگاری که ماهیت اصلی آن بیش ازهرزمان دیگری برملا شده وبصورت روشن،صاف و پوست کنده نظام اقتصادی بازار آزاد را بصورت تیوریزه تنها  نقشه راه  تکامل جوامع بشری منجمله کشور جنگزده افغانستان می شمارند که در اجرای بیش از یکنیم دهه حضور چهل وچند کشور بیگانه از سوی نامدارترین چهره های علمی و سیاسی مورد آزمائیش قرار گرفت و با دریغ وتأ سف که به دلائیل و عوامل مختلف اما روشنی امروز می بینیم که بلند رتبه ترین ارکان قدرت که اگر هر قدر زور می زنند نه تأثیری می گذراند ونه خود بجائی میرسند .

ادامه مطلب در اینجا