آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

گذارش مختصردر ارتباط با مکاتب جلگهً مزا رمربوط و لسوالی شهرک ولایت غور


گذارش مختصردر ارتباط با مکاتب جلگهً مزا رمربوط و لسوالی شهرک ولایت غور

و توزیع قرطاسیه و کالا برای اطفال مکاتب و مردم بی بضاعت

ا و لترا ز همه سلا م ها ی صمیما نه خو یش ر ا ا ینجا نب عبد ا لغفو ر (غو ر ی)  به همهً د و ستا ن وعلا قمند ا ن سا یت جا م غور تقد یم نمو د ه سعا د ت و گا مگا ر ی همهً تا ن  ر ا آ ر ز و می بر م.

د ر ثا نی یکسا لگی سا یت جا م غو ر ر ا به همهً همو طنا ن عزیز و علا قمند ا ن ا ین سا یت تبر یک گفته و ا ز همهً  د ست ا ند ر کا ر ا ن ، نو یسند ه گا ن ، و قلم بد ستا ن که د ر پیشبر د ، تقو یه وغنا ی فرهنگی ا ین سا یت سهم فعا ل گر فته ا  ند  و  ز یا د  تر و قت مصر ف کر د ه ا ند  قلبأ سپا سگذ ا ر یم. آ  ر ز و مند یم که ا ین سا یت مظهر ا تحا د، همبستگی و صمیمیت ما گر د ید ه  و ا ز طر یق این سا یت  نه تنها  ا شعا ر ، مضا مین و د ا شتها ی سیا سی علمی و فر هنگی خو یش ر ا  نشر بلکه  با د و ستا ن وعز یزا ن خو یش تما س د ا یمی بر قرا ر نمو ده و یا هم از ینطر یق بتو ا نیم خوا ست ها، مشکلا ت ، نیا زمند ی ها و صد ا  ی مر د م مظلو م غو ر ر ا بگو ش قد ر تمند ا ن و جها نیا ن بر سا نیم.
با ید به خد مت همهً د و ستا ن به عر ض بر سا نم که د ر ماه جو لا ی سا ل جا ر ی 2006 تصمیم گر فتم با فا ملم یکجا بر ا ی د ید ن عز یز ا ن و ا قا ر بم بو طن بر و م . با ا ستفا د ه ا زفر صت خوا ستم حد ا قـل ضمن سفر خو یش کا ری برا ی مر د م جنگ ز د ه وبخصو ص ا طفا ل مکا تب د و ر ا فتید ه ا ز مر ا کز و شهر ها که  د ر گو شهً ا ز و لا یت غو ر که هنو ز بطو ر کشف نشد ه با قیما ند ه ا ند ا  نجا م د هم . ا ز د و ستا ن شخصی ا م و همچنا ن ا ز یک تعد ا د ا ز و طند ا ر ا ن غو ر ی که با من شنا خت و ا ر تبا ط  د ا شتند یکمقد ا ر پو ل جمع آ و ر ی نمو د ه و ا زهمین پو ل جمع آ و ر ی شد ه ا ز شهرهرا ت برا ی ا طفا ل مکا تب  پا پو ش ، قر طا سیه لو ا ز م سپو ر تی و فر ش خر ید ا ر ی و شخصأ خو د م ا نر ا به منطقهً جلگهً مز ا ر  ا نتقا ل و بر ا ی ا طفا ل مکا تب آ نجا  تو ز یع نمو د م.
همچنا ن با ید گفت که به مقد ا ر( 700 ) کیلو گرا م کا لا ی مستعمل ر ا خو د م ا ز د و ستا ن و جا ها ی مختلفه جمع آ و ر ی نمو د ه که مقد ا ر( 500 ) کیلو گرا م آ نر ا  ذ ر یعهً مو تر به هر ا ت فر ستا د م  و مقد ا ر 200  کیلو گر ا م کا لا  و به تعد ا د 400 دا نه سا ما ن کو چک با ز یچهً ا طفا ل  به کمک د و ستا ن همسفر م  با خو د بر د م و ا نر ا بر ا ی طفا ل و  ا شخا ص فقیر و نا تو ا ن آ نجا تو ز یع نمو د م.
ا ز پو ل جمع آ و ر ی شد ه یک مقد ا ر  کم و نا چیز آ ن د ر ا ر سا ل کا لا ی که ذ ر یعهً مو تر ها فر ستا د ه بو د م به مصر ف ر سید ه و یک مقد ا ر آ ن د ر خر ید ا جنا س که ذ یلا نا م بر د ه میشو د به مصر ف ر سید ه ا ست.
1- به تعد ا د 400 چها ر صد جو ر ه کر مچ
2- به تعد ا د 600 ششصد جلد کتا بچهً تحر یر
3- به تعد ا د 600 ششصد جلد کتا بپچهً ر سا می
4- به تعد ا د 600 ششصد دا نه قلم خو د کا ر
5- به تعد ا د 600 ششصد د ا نه پنسل
6- به تعد ا د 600 د ا نه پنسل پا ک
7- به تعد ا د 600 د ا نه پنسل تر ا ش
8- به تعد ا د 600 د ر جن قلم 12 ر نگه
9- به تعد ا د( 5 )عد د تو پ و ا لیبا ل و فو تبا ل
10- به تعد ا د( 20 ) تخته فر ش پلا ستیکی
ا جنا س که د ر فو ق ذ کر گر د ید ه ا ز هر ا ت خر ید ا ر ی  و بعد ا ذ ر یعهً مو تر به منطقهً جلگهً مز ا ر     ا نتقا ل و بر ا ی مکا تب قر یه ها ی  بر ز و ، سیچ ، سیا ه د ر ه  و خو ا جه شهید ا ن جلگهً مز ا ر تو ز یع نمو د م که ا ز چگو نگی نحو هً ا نتقا ل و تو ز یع آ ن بطو ر مکمل عکا سی و فـلمبر د ا ر ی گر د ید ه که ا نشا ا لله بز و د ی بد ستر س د و ستا ن و علا قمند ا ن قر ا ر خو ا هد گر فت.
قا بل یا د آ و ر ی ا ست که ا ز همین پو ل جمع آ و ر ی شد ه یک مقد ا ر آ ن بر ا ی ا شخا ص معلو ل و مر یض که تو ا ن ر فتن به د ا کتر ر ا ند ا شتند کمک گر د ید ه ا ست.
 میگو یند : که یک به حا ضر ت و صد به آ خر ت خد ا و ند نصیب تا ن کند . د عا ی مر د م فقیر و ا طفا ل معصو م همیشه با شما خو ا هد بو د.
با ید به عر ض بر سا نم که ا ین پر و سه ختم نشد ه و ا نشا ا لله د ر آ یند ه هم جر یا ن و ا د ا مه  خو ا هد   د ا شت .
د و ستا ن که کمک نمو د ه ا ند د ر جد و ل ذ یل به تر تیب نا م ها ی شا ن با مقد ا ر پو ل که کمک نمو د ه ا ند د ر ج گر د ید ه ا ست.
جد و ل جمع آ و ری ا عا نه به فر ا مو ش شد ه گا ن غو ر(جلگه مز ا ر)
 

ملا حظا ت

و لا یت

نا م و تخلص

شما ر ه

 

مز ا ر شر یف

27.5

عمر جا ن (نیا ز ی)

1

 

مز ا ر شر یف

10

صنم جا ن( نیا ز ی)

2

هر ا ت

0765977755

10

شهنا زجا ن (بیغم)

3

 

لو گر

70

عبد ا لفا ر و ق( ر حیمی)

4

 

پنجشیر

146

عبد ا لستا رخا ن پنجشیر ی

5

 

غو ر

25

یماجا ن (غو ر ی)

6

 

غو ر

25

ا لها م جا ن  ( غو ر ی)

7

 

غو ر

50

جمیله( مند یشی)

8

 

فر ا ه

50

محمد آ صف (ر ها)

9

 

هر ا ت

20

بصیرا حمد سیا وشا نی

10

 

هر ا ت

50

عبد لجلیل سیا و شا نی

11

 

غو ر

50

عبد ا لخلیل (همت)

12

 

با د غیس

50

غلا م سخی (مصد ق)

13

 

کا بل

50

فر ید ( جو یا )

14

 

سر ی پل

20

محمد یو سف

15

 

بغلا ن

50

ا بر ا همی

16

 

هر ا ت

20

شکیلا جا ن (نا صر ی )

17

 

خو ست

60

ما د ر نعمت شا ه جا ن

18

 

پر و ا ن

15

عبد ا لو ا حد خا ن

19

 

غز نی

50

و لی خا ن

20

 

غو ر

10

عبد ا لر حمن خا ن تیور ه

21

 

پکتیا

40

د گر و ا ل نعمت ا لله خا ن

22

 

کا بل

30

کا مله جا ن

23

 

با د غیس

40

عبد الحمید (ا حر ا ر ی)

24

 

بغلا ن

50

شمس ا لد ین خا ن

25

 

غو ر

20

فضل ا حمد خا ن

26

 

غو ر

20

عید ی محمد خا ن

27

 

کا بل

30

نو ر جا ن

28

 

ا یر ا ن

51

فر شا د

29

 

هلند

10

خا نم ا ید س  Ids

30

 

هلند

10

   ا دAd

31

 

هلند

40

  حا نسHans Westerman

32

 

غو ر

60

جنر ا ل صا حب فا ر و ق خا ن

33

 

غو ر

60

عبد ا لقا د ر جا ن ا علم

34

 

غو ر

60

ضیا جا ن

35

 

غو ر

50

خا نم عبد ا لقد یر ا علم

36

 

هلند

28

انیا (لتین) Anja Leijten

31

 

غو ر

28

تو کل ( گلز ا د)

32

 

غو ر

50

قا سم خا ن (ا و یا نی)

33

 

کا بل

10

شهلا جا ن خا نم قا سم خا ن

34

 

قند و ز

15

شقا یق جا ن (حبیب)

35

 

قند و ز

15

جا و ید جا ن (حبیب)

36

*

غو ر

30

نصر الله (طوفا ن)

37

*

غو ر

20

عبد ا لر ًو ف (د ر فش)

38

*

کا بل

20

حبیبه جا ن

39

*

غو ر

30

نصیر ( ند ا )

40

 به مقد ا ر 500  یور و و به تعدا د 70 د ا نه د ستما ل جیبی ا ز طر ف مکتب یما جا ن ( غو ر ی ) بر ای ا طفال مکا تب آ نجا کمک گر د ید ه ا ست

 

 
د و ستا ن عز یز میخو ا هم به نما یند گی ا ز مر د م و لا یت غو ربخصو ص ا طفا ل مکا تب  قر یه ها ی  برز و ، سیچ ، سیا ه د ره  و جلگهً مزا ر مر بو ط  و لسو ا لی شهر ک و لا یت غو را ز آ نعد ه  د و ستا ن که برا ی ا طفا ل رنج د ید ه ، جنگ د یده ، یتیم وبی بضا عت مکا تب جلگه مزا رکه د ورا ز شهرها د رفقر و محرو میت بسرمی برند  کمک ا نسا نی و بشر ی نمو د ه ا ند  قلبا سپا سگذ ا ر ی نما یم. 
د و ستا ن عز یز ، همو طنا ن گر ا می قد ر و ا نسا ن ها ی خیر خو ا ه ، بشرد و ست و نیک ا ند یش، شما با کمک نا چیز خو یش کا ر بز رگ ا نسا نی را ا نجا م د ا د ه ا ید. شما با کمک ا ند ک خو یش پا ی لچ و بر هنهً صد ها طفلی را که  به مکتب می رفتند و قد رت خرید یک جو ره بو ت را ند ا شتند پو شا ند ید. ا ز همین کمک ها ی ا ند ک نقد ی شما ما توا نستیم برا ی 600  ششصد  د ختر و پسر شا مل مکتب پا پو ش، قلم ، کا غذ ، کتا بچه ، پنسل ، قلم 12 ر نگ ، پنسل پا ک ، پنسل تر ا ش ، فر ش و تو پ و ا لیبا ل  که اطفا ل به همهً ا ینها سخت  نیا ز د ا شتند  خر ید ا ر ی و تو ز یع نما یم.     
د و ستا ن عز یز ی که ا ز غو ر هستند بد و ن شک خو ب ترد رک میکنند که مرد م غور به چه شکــل ز ند گی د ا ر ند و به چه مشقت ها و مصیبت ها سرد چا رند ا ین مرد م فقیر وکو ه نشین که محرو م ا زهرگو نه نعما ت ما د ی و معنوی هستند هیچگو نه د سترسی به ما یحتا ج  و نیا ز مند ی ها ی ا و لیهً ز ند گی ر و ز مر ه ند ا ر ند بسیا ر ی شا ن تا هنو ز بشکـل مغا ر و ی ز ند گی د ا ر  ند به ا طفا ل شا ن که شا مل  مکتب ا ند حتی قد ر ت خر ید یکد ا نه قلم ویک جلد کتا بچه را هم ند ا ر ند، شفا خا نه ،  سرک ، بر ق ، نل آ ب ، تـلیفون تلو یزیون و را د یو و د یگر و سا یل ا طلا عا ت جمعی و جو د ند ا رد. ا ین قسمت ا ز و لا یت غو ر با کما ل تاً سف ا ز ز ما نه ها ی قد یم تا ا مر و ز نسبت د و ر ی ا ین منطقه ا ز شهرها و ا ز سو ی د یگر و ضعیت د شو ا ر جغـر ا فیا و ی و کو هستا نی بو د ن ا ین منطقه صعب ا لعبو ر که هر سا ل شش ماه نسبت سر د ی هو ا و بر ف با ر ی و مسد و د شد ن ر ا ه ها و بند ها بر و ی مر د م ا ر تبا ط شا ن با مرا کز و لسو ا لی  شهر ک و همچنا ن با مر کز و لا یت غو ر قطع میبا شد همچنا ن عد م موجو د یت سرک و و سا یل ترا نسپو ر تی ا ز سو ی د یگر با عث آ ن شد ه که ا ین منطقهً د و ر ا فتید ه به با د فرا موشی د و لت ها سپر د ه شو د ا ین منطقه که درحد و د 10000 ده هزا رنفو س د ا رد با کما ل تاً سف تا هنو ز  هیچ مر جع و مقا م د و لتی و مئوسسات خا ر جی و  مئو سسا ت خیر یه ا ز زند گی مصیبت با ر ا ین مر د م خبر و ا طلا ع  ند ا ر ند.
بطو ر مثا ل پنج سا ل ا ز د و لت د لخو ا ه سا خت کشو ر ها ی غر بی و مد ا فع حقو ق بشر د ر ا فغا نستا ن میگذ ر د  د ر مر بو طا ت و لسو ا لی شهر ک و لا یت غورد ر سا حهً جلگهً مز ا رکه بیش ا ز د ه  هزا ر ( 10000 ) نفو س ز ند گی د ا ر ند هیچ  نو ع مر کزصحی و جو د ند ا ر د، هیچ نو ع کلینیک صحی حیو ا نی و یا ا نسا ی و جو د ند ا ر د ، د ا کتر، د و ا خا نه و جو د ندا رد. به تعد ا د 600 طفل متشکـل ا زد ختر و پسرکه د رچها رمکتب شا مل د رس ا ند ا صلا مکتب و جو د ند ا رد ، معلم و جو د ند ا رد میزوچوکی، تخته سیا ه و هیچ نو ع وسا یل سپو رتی  د رتما م چها رمکتب د ید ه نمیشو د ا ز کتا ب ، قلم ، کتا بچه وا مو را
 ت د ر سی تعلیم و تر بیه خبری نیست ا طفا ل مکتب همه د ر ز یرسا یهً د رختا د رهوا ی گرم و سرد د ر ر و ی ز مین ها ی نمنا ک و مر طو ب  بد و ن میز و چو کی و فر ش می نشینند و بعد ا ز چند سا عت بد و ن ا ینکه چیز ی ر ا بیا مو ز ند  د و با ر ه به خا نه ها ی شا ن بر میگر د ند که ا کسر شا ن مر یض می با شند . معلم ها ی مسلکی منظو ر م ا ز کسا نیکه مکتب خوا ند ه با شند بنا م و جو د ند ا ر د معلم ها ی مکتب اکثر شا ن سو ا د کا فی ند ا ر ند ز یر ا آ نها مکتب نخو ا ند ه ا ند فقط چند ر و ز ی نز د ملا ها ی قر یه د ر س خو ا ند ه ا ند و بس .
معلم ها ی مکتب ها وملا ز مین مکتب ها ا ز مد ت پنج ا لی شش ما ه به ا ینطر ف معا ش نگر فته ا ند ا طفا ل که ا ز صنف ششم  فا ر غ میشو ند د و با ر ه به د هقا نی و چو پا نی ر وآ و رد ه  و یا هم  را هی     ا یر ا ن و پا کستا ن میشو ند ز یرا مکتب تا صنف ششم ا ست ا طفا ل محرو م ومظلو م چا نس د یگری برا ی د رس خوا ند ن وا د ا مهً تحصیل   ند ا ر ند . به مکا تب با لا تر د ر مرا کز و و لا یا ت د یگر هم کسی ا نها را را ه  نمی د هد و یا هم کسی آ نها را نمی فر ستد  و ا لـد ین همین ا طفا ل که عا ید سا لا نهً شا ن  ا ز 200 د ا لر ا ضا فه تر نیست هم ا مکا نا ت و تو ا ن ما لی ا نر ا  ند ا ر ند که با مصا ر ف شخصی خو یش ا طفا ل شا ن ر ا  به  بطو ر نها ر ی د ر و لا یا ت د یگر شا مل مکا تب با لا تر بسا ز ند تا آ نها بتو ا نند بد ر و س خو یش  ا د ا مه د هند. 
و هم چنا ن مد یر یت ها ی معا ر ف و لسو ا لی شهر ک  و مد یر یت  معا ر ف مر کز و لا یت غو ر هم طی پنج سا ل که گذ شت  کد ا م فکری بحا ل همین ا طفا ل بینو ا و محر و م نکر د ه ا ند که بلا خر ه سر نو شت و آ یند هً آ نها چه خو هد شد  ا گر یک لیسه هم د ر ا ین منطقهً د و ر ا فتا د ه  منظو ر میشد میتو ا نستند که همین ا طفا ل  تا   صنف  12 بد ر و س خو یش ا د ا مه بد هند.
 و کلا ی منتخب ما (نما یند ه ها ی و ا قعی مر د م غو ر)  که یگا نه مر جع و ا مید مر د م ما ا ند و ا ز طر ف همین مر د م مظلو م ا نتخو ا ب شد ه ا ند تا صد ا ی شا ن ر ا بگو ش مقا ما ت ذ یصلا ح و مسئو ل بر سا نند تابحا ل با کما ل تاً سف و قت آ نر ا پید ا نکر د ه ا ند که د ر ا ینمو رد فکر ی بکنند و یا هم به د و لت مر کز ی صد ا ی  همین مظلو ما ن را بر سا نند تا که ا ز کد ا م طر یقی ر ا ه  حل بر ا ی ا ین معضله  پید ا شو د. ا ین منطقه فقط مشت نمو نهً خر و ا ر ا ست . همچنا ن  مکا تب د یگر ی د ر ا طر ا ف و نو ا هی و لسو ل شهر ک د ا ر یم که ا ز ین هم حا لت بد تر د ا ر ند مثلا مکتب قر یهً مر غز ا ر مر بو ط و لسو ا لی جو ند مر بو و لا یت  با د غیس که د ر همسا یگی ما قر ا ر د ا ر د مکا تب قر یه ها ی جا م ا و شا ن و ا لله یا ر و ا طر ا ف منا ر جا م ا ز ا ین هم حا لت بد تر د ا ر ند.
 د ر ا ین منطقهً د و ر ا فتید ه  بد و ن شفا خا نه و د ا کتر ا گرخد ا ی نا خو ا سته  کسی مر یض  شو د علا ج بهتر ا ز مر د ن ند ا ر د. مر یض با ید ر و ز ها و شب ها فر یا د بز ند تا که بل آ خر ه ا ز بین بر و د . ا گر یک مر یض عا جل بخا طرتد ا و ی خو یش به شهرهرا ت برود که ا ین کا ر ا ز تو ا ن بسیا ر ی ا ز مر د م پو ره نیست ز یر ا کر ا یهً یک نفر تا به هر ا ت 350 ا فغا نی ا ست منز ل تا به هر ا ت یک ر و ز مکمل یعنی د ه سا عت ر ا ه مو تر ا ست و کر ا یه ً یک مو تر تا به هر ا ت یکطر فه 6000 هزا ر ا فغا نی بطو ر د ر بست ا ست آ نهم ا گر د ر جر یا ن یک هفته کد ا م مو تر با ر بر ی بخا طر ا نتقا ل ا جنا س د کا ند ا ر ها پید ا شو د .   با ید گفت که پید ا کر د ن 6000 هزا ر ا فغا نی کا ر آ سا نی نیست ا ین شش هزا رنصف عا ید سا لا نهً یک نفرغر یب ا ست مصا رف هو تـل د ا کترو خرید ا د و یه هم چیز یست که شا مل آ ن نمیشو د با ید جدا پردا خته شو د که ا ین همه ا ز توا ن بسیا ری ا  ز مر د م غر یب پو ر ه  نیست که نیست.   مر د م بیچا ره مجبو ر ند مر یض شا ن ر ا با خو را ند ن ا د و یه ها ی کو هی ا ز قبیل مو ملا ئی ، جو ش د ا د ن ریشهً ز لر گ و گیا ه ها ی کو هی د یگرمثـل د ر و نه ، پو نه ، مستا ر، بتهً یمه و یا هم  پو ست کشید ن ( مر یض ر ا بد ا خـل پو ست حیو ا ن که تا ز ه کشته میشو د می ا ند ا ز ند) و گا هی هم تو سط حجا مت و د ا غ کرد ن تد ا وی میکنند. گا هی هم با گر فتن ختم خوا جه ،قو لو ر خیرا ت امرا ض ر و ا نی خو یش را تد ا وی میکنند ا گربا ا ین تد ا وی ها مر یض جو رنشد بعد ا زآ ن مجبو ر میشو ند که  به هما ن ملا ی قر یه و یا هم به هما ن آ قا ی  که ا ز  قند ها ر و یا  پر چمن به لبا س پیر و ملنگ با کچکو ل و تبر ز ین خو یش د ر ا یا م حا صل میو ه و جمع آ و ری غله جا ت پید ا میشو ند مرا جعه کنند و با گر فتن تعو یذ، هد ه، د م و د عا  و یا هم با  نو شا ند ن آ ب  د ست آ قا برا ی مر یض  بمنظو ر صحت و شفا یا بی آ ن  خو د را قنا عت د ا د ه  و صبر خو یش ر ا بخد ا و ند بکنند .
اشخا ص که به تکا لیف ر و ا نی امر ا ض عصبی و مر گی د و چا ر با شند بر ا یش مگو یند که جن د ا رد
   گر فتن و د و ر کر د ن جند و پر ی ا ز و جو د مر یض فقط کا ر پیر و یا هم آ قا صا حب ا ستبه آ قا و یا پیر حـد ا قل گو سفند و یاگو سا له پر د ا خته میشو د گا هی هم آ قا صا حب ا نرا قبو ل نمیکند وا ز مر یض و یا فا مل آ ن تقا ضا ی گو میکند. ا طفا ل قر یه ها هر کد ا م به گر د ن خو یش حد ا قـل د ه د ا نه تعو یض و تو ما ر د ا ر ند که همه ا ین تعو یذ ها و تو ما ر ها به آ سا نی بد ست نمی آ ید برا ی بد ست آ و ر د ن هر تعو یذ و تو ما ر  برا ی ملا  و یا هم آ قا صا حب با ید پیشنفسی پر د ا خت. ا گر مر یض تصا د فأ جو ر شو د   هما ن ا ست که کا ر د آ قا صا حب  تیز تر میشو د و با زا ر آ ن گر متر و ا گر مر یض ز ما نش ز یا د تیر شد ه بو د و جو ر نشد  هما نست که آ قا صا حب میگو ید که ز و ر م بر ا ی ا ین جن ها نمی ر سد  میگو ید که با مر یض به قند ها ر و یا هم پر چمن نز د پیر کلا ن بر د ه شو د هما نست که مر یض تما م ر ا ه ها بر ا یش قطع شد ه  و ا نتظا ر مر گ خو د ر ا میکشد و بس.