آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

گذارش اعمار دو پروژهْ کوچک عام المنفعه در مربوطات ولایت غور

عز یز ا ن گر ا نقد و علا قمند ا ن سا یت جا م غو ر سلا مم تقد یم حضو ر تک تک ا ز شما با د .
نا مه ها ی گر فتم ا ز طر ف ا ها لی قر ا ء« سیچ و سیا ه د ر ه » مر بو ط به جلگه مز ا ر ولسو ا لی شهر ک و لا یت غو ر که د ر ا ر تبا ط به ا عما ر و تکمیل یک با ب سر ک جد ید ا لـتـاسیس تقر یبآ به طو ل د و کیلو متر (۲۰۰۰ ) متر د ر قر یهْ « سیا ه د ر ه» و ا عما ر د یو ا ر ا ستنا د ی تقر یبآ به طو ل پنجصد متر (۵۰۰)متر د ر قسمت «د ر ه ْ پلها » د ر قر یهْ « سیچ» که د ر ا و ا خر سا ل ۱۳۹۱هجر ی شمسی کا ر عملی آ ن آ غا ز و ا لی ا خیر حمل ۱۳۹۲  تکمیل و به بهر ه بر د ا ر ی سپر د ه شد ه ا ست و فعلآ که مو سم بها ر و سر ا ز یز شد ن دریا ها و طغیا ن سیلا بها ا ست و همیشه د ر ین مو سم ا ین ر ا ه به مد ت یک ا لی د و ما ه بروی عابرین و و سا یط نقلیه مسد و د میشد و ا ین یک مشکل همیشگی بر ا ی مر د م محل و مسا  فر ین و و سا یط نقلیه بو د ه ا ستکه خو شبختا نه ا ین مشکل بر ا ی همیش حل گر د ید .

 

گذارش اعمار دو پروژهْ کوچک عام المنفعه در مربوطات ولایت غور

این قسمت بنام گردنهْ «زاکک» یاد میشود

 

ا ین سر ک جد ید ا لتا سیس ا ز قسمت غر ب قر یه«سیا ه د ر ه» بنا م « ز ا کک » شر و ع و تا با ز ا ر سیا ه د ر ه و کلینیک صحی سیا ه د ر ه کا ر آ ن طی یکما ه تکمیل گر د ید ه ا ست.  ا ین سر ک ک ا ز سا لـیا ن سا ل بد ینطر ف ا ز و سط جنگل سو خته که فعلآ مر بو ط جاجی صا حب عبد ا لکر یم خا ن و بر ا د ر ا نش میبا شد میگذ شت و لی د ر ین ا و ا خر نا مبر د ه و بر ا د ر ا نش تصمیم گر فتند تا ا ین ر اه ر ا بر و ی مر د م محل و سا یط نقلیه و مسا فر ین ر ا هگذ ر مسد و د نما یند و بیشتر ا جا ز ه ند ا د ند تا مثل سا بق مسا فر ین و و سا یط نقلیه ا ز ا ین ر ا ه و سر ک عبو ر و مر و ر نما یند و مر د م هم ر ا ه و چا ر هْ د یگر ی ند ا شتند و مجبو ر بو د ند تا به هر شکل که میشو د ا ز د ا منه ا ین کو ه ر ا ه و سر ک جد ید ر ا ا عما ر و بر و ی مر د م با ز نما یند که د ر ا ثر سا ز ما ند هی تلا ش و همکا ر ی محا سن و بز ر گا ن محل هر یک محتر م غلا م حید ر « سر و ر ی » و محتر م ا حمد شا ه ا ز قر یهْ سیا ه د ر ه و ملا محمد «عا صم» ا ز قر یه سیچ که سر پر ستی آ نر ا بد و ش د ا شتند ا ین ر ا ه تکمیل و بر و ی مر د م با ز شد که من شخصآ ا ز ا ین عز یز ا ن معز ز سپا سگذ ا ر ی مینما یم . 
مصا ر ف و مز د کا ر گر ا ن د ر عما ر ا ین سر ک که پنجا ه هز ا ر (۵۰۰۰۰)ا فغا نی شد ه ا ست ا ز طر ف عبد ا لغفو ر « غو ر ی » پر د ا خته شد ه ا ست.

ختم پر و ژ هْ ا و ل
 

پروژهْ دومی: اعمار دیوار استنادی در کنار دریا در قسمت درهْ پلهای قریهْ  «سیچ» جلگه مزار
 

گذارش اعمار دو پروژهْ کوچک عام المنفعه در مربوطات ولایت غور

پُل قریهْ سیچ

 

ا ین پلها سا خته شد ه بو د و لی ا ز آ ن ا ستفا د ه نمیشد ز یر ا د و طر ف پل ها به ا ر تفا ع یک ا لی یکنیم متر پر کا ر ی ضر و ر ت د ا شت .
د و ستا ن عز یز ا ین قسمت آ خر قر یهْ سیچ ا ست و بنا م د ر هْ « پلها » یا د میشو ا ز خا طر یکه د ر ا ین قسمت به فا صلهْ ۵۰۰ متر ی د و پل سا خته شد ه ا ست و د ر ه بسیا ر تنگ ا ست و فا صله بین د و کو ه کمتر ا ز ۳۰ متر میبا شد .

ا ین ر ا ه به طر ف غر ب به سمت د ر هْ تخت و هر ا ت میر و د و هر سا ل د ر ا ثرآ ب خیز ی و سیلا ب ها ی مو سو می ا ین ر ا ه کا ملآ مسد و د میشد و بین هر د و پل طو ر یکه قبلآ ا شاره کر د م کمتر ا ز ۳۰ متر فا صله د ا ر د و ا گر ا ین د یو ا ر ا ستنا د ی سا خته نمیشد ا ز ا ین د و پل حد ا قل تا د و ما ه د ر مو سم بها ر ا ستفا د ه نمیگر د ید چو ن سطح آ ب یک ا لی یکنیم متر با لا می آ مد و طو ر یکه شما مشا هد ه میکنید فعلآ ما د یو ا ر ها ی ا ستنا د ی ر ا ا ز سنگ با ا ر تفا ع یکنیم متر و عر ض یکنیم متر و همچنا به فا صلهْ( ۳)متر و سط سز ک هم جغله ا ند ا ز ی و پر گر د ید ه ا ست که ا نشا ا لله د یگر د ر ا ثر آ ب خیز ی ا ین ر ا ه مسد و د نخو ا هد گر د ید.

سا ز ما ند هی و سر پر ستی و سا خت ا ین د یو ا ر ا ستنا د ی و سر ک د ر ا ین قر یه ا ز طر ف محا سن و مو سفید ا ن محل و بخصو ص ملا محمد ( عا صم ) ر ییس شو ر ا ؛ محمد ا عظم « ر سو لی » ر ییس محمد ؛ محتر م عبد ا لعضیم ؛ محتر م غلا م ر سو ل ؛ محتر م فا ضل ؛محتر م مجنو ن ؛محتر م محمد نو ر ؛ محتر م محمد صا لح گمحتر م ملا عثما ن سا ز ما ند هی و سر پر ستی گر د ید ه ا ست که بند ه ا ز همکا ر ی همهْ ا ین بر ا د ر ا ن خیر ا ند یش قلبآ سپا سگذ ا ر م .

با ید عر ض کنم که مصا ر ف کا ر گر د ر سا خت ا ین د یو ا ر سنگی تقر یبا به طو ل ۵۰۰متر  هفتا د هز ا ر ا فغا نی (۷۰۰۰۰) افغا نی شد ه ا ست که ا ز طر ف عبد ا لغفو ر « غو ر ی » پرداخته شد ه ا ست .

 

گذارش اعمار دو پروژهْ کوچک عام المنفعه در مربوطات ولایت غور

این قسمت فاصله بین دو پل در تنگی پلها را نشان میدهد .

 

چون این فوتو ها توسط موبایل دستی گرفته شده است کیفیت آن پایان است و خوب دیده نمیشود عرض مرا به پزیرید.

 

یاد داشت:
د و ستا ن عز یز د ر ا ین مسیر فقط یک مشکل عمد هْ د یگر و جو د د ا ر د که ا ز عهد ه و تو ا ن بند ه بیر و ن ا ست چو ن مصا ر ف آ ن بیشتر ا ست که عبا ر ت ا ز ا عما ر یک پا یه پل د ر قسمت « لر سر خ» د ر بین قر یهْ « پسی لکه ْ آ ب ر یز ی » یا ا و ر یسی مر بو ط جلگه مز ا ر و لسو ا لی شهر ک و قر یهْ« د ر ه گگ» مر بو ط و لسو ا لی چشت ا ست که ا ین هم یکی ا ز معضلا ت د ا یمی ا ین منا طق ذمیبا شد آ ر ز و مند م د و ست عز یز م محتر ا نجنیر تا ج محمد « ز لا ل » طو ر یکه د و سا ل قبل ز ما نیکه «پل مسجد » ر ا د ر مسیر هر ا ت و غو ر میسا ختم بمن جد ی وعد ه د ا د ه بو د ند وهمچنا ن به مر د م محل چند ین با ر وعد ه د ا د ه ا ند که ا ین پل ر ا میسا ز ند و تا هنو ز ما منتظر کا ر آ ن هستیم و آ ر ز و مند یم به و عد هْ شا ن و فا کنند و سا خت ا ین پل ر ا که ا ز تو ا ن من و مر د م محل بیر و ن ا ست و حق مسلم ما هم ا ست ر و ی د ست بگیر ند و ا ز مقا م محتر م و ا لی صا حب خیر ا ند یش و معا و ن صا حب و لا یت هم ا ین ا مید و تقا ضا ر ا د ا ر یم که ا ین مشکل د ا یمی ما ر ا حل نما یند و به ر یا ست محتر م ا نکشا ف د ها ت هد ا یت لا ز م ر ا بد هند.

با عرض احترام عبدالغفور «غوری»

این هم نامه های که از تکمیل و ساخت این دو پروژهْ کوچک ولی پر ارزش از طرف مردم محل و شورا های قریه برایم مواصلت ورزیده است. 

اختتام
 

گذارش اعمار دو پروژهْ کوچک عام المنفعه در مربوطات ولایت غور

گذارش اعمار دو پروژهْ کوچک عام المنفعه در مربوطات ولایت غور

 

 

گذارش اعمار دو پروژهْ کوچک عام المنفعه در مربوطات ولایت غور

گذارش اعمار دو پروژهْ کوچک عام المنفعه در مربوطات ولایت غور