آرشیف

2014-12-28

محمد نعیم جوهر

ګنــــــــجِ پُـــــر از غـــــــــم

بختِ رسا و تخــتِ ثــریا از آنِ تــو
تـقدیـرِ پا بیرهــنة رســوا ازآنِ مــن

عیش ونشاطِ کُرسیي دوران ازآنِ تـو
داد و فغان و ناله و غـوغــا ازآنِ من

خُــمِ طلا او نـقـره و الماس ازآنِ تــو
ګنــجِ پُــرازغــمِ دلِ دنیــا ازآنِ مــن

آن ارګِ تشنة خونِ شاهان ازآنِ تو
ایـن خیمه هاي بیسروبیـپا ازآنِ مــن

قصــرســلامـخانة زیــبا از آنِ تـــو
آن لاله هاي دامنِ صحرا ازآنِ مــن

نـامِ قشـنګِ خأیــنِ دنــیا از آنِ تــو
بیــچاره ګانِ ملتِ تــنها ازآنِ مــن

قصرِسفیــد و پاریــس ولنــدن ازآنِ تو
آن شــوره زارِ میهنِ بابا ازآنِ مـن

امرِ فروشِ معــدنِ عیـنک ازآنِ تــو
رسوا نمودنِ تو به هرجا ازآنِ مــن

بانکِ سویس وغارتِ دالـرازآنِ تــو
شـــا کاســة ګـــداي دنیــاازآنِ مـــن

زلفــانِ دُ مبریــدة کوتــاه ازآنِ تــو
آن ګیسوانِ بســتة زیبــا ازآنِ مــن

آن شــوخِ بـی حیــاي کلیسا ازآنِ تــو
ایــن عاشقانِ پیــروِ بــالا ازآنِ مــن

دار و نــدارِعــالــمِ هســتي ازآنِ تــو
لیکـن صداي (جوهرِ) دلها ازآنِ مـن

محمد نعیم جوهر
04.04.2013
آلمان