آرشیف

2014-12-13

حبیب سرود

کی… میشود؟

 
کی جمله های اتحاد اِسپیل میشود؟
کی قلب های ما دل و یک دل میشود؟
کی این صدای تازه بگو! آرد میشود؟
کی گوش های کر بگو! غربیل میشود؟
کی خشت های فرسوده دیوار میشود؟
کی بار کج روان، سوی منزل میشود؟
کی چیزدارها بگو! بی چیز[1] میشود؟
کی چیزهای او بگو! باطل میشود؟
کی دردهای ما کمی تسکین میشود؟
کی بی کفایتان، بگو! تبدیل میشود؟
کی کاسه های صبر ما لبریز میشود؟
کی راه و شهر ما، بگو! کاه گِل میشود؟
کی گریه های مادرِ ما خنده میشود؟
کی آرزوی او، بگو! حاصل میشود؟
کی این اجاق سرد بگو! گرم میشود؟
کی مردمان ما بگو! همدل میشود؟
کی تارهای ما بگو! با پود میشود؟
کی کارگاه ما بگو! تعدیل میشود؟
کی خفته های خوش، بگو! بیدار میشود؟
کی خواب ناز شان بگو! کامل میشود؟

 
1389.7.18  کابل

 


[1] به جای بی چیز درین مصرع چند واژه ی دیگر را نیز میتوان به کاربرد.