آرشیف

2018-11-5

استاد خیرالاحد غوری

کی باید پاسخگو باشد؟

زمانی که جناب رئیس جمهور فعلی کشور محترم اشرف غنی احمد زی کاندید ریاست جمهوری کشور گردید فکر کردم که کاری خوب شد چون در قسمت ایشان مقدار معلومات از منابع مختلف مطالعه کرده و شنیده بودم که گویا دومین مغز متفکرجهان است، متخصص اقتصاد و انسان شناس کاملی می باشد، جهان دیده و مامور مهم در ارزیابی پروسه های سیاسی و اقتصادی است و شخص با تجربه ای است. درحالیکه میدانستم که دارای چندین تابعت است. چون در شرایط فعلی کشور که عساکر کشور های بریتانیای کبیر و سایر دولت های اروپایی درکشور ما در زمان رئیس جمهوراسبق جناب حامد خان کرزی درسمت ها و پست های مهم کشوری ودولتی تعیین میگردیدند که اصلا چیزی را نمی دانستند به جز دزدی، غارت وچپاول دارایی های منقول وغیر منقول دولتی، عامه وشخصی را، لذا کاندیداتوری جناب داکتراشرف غنی را برای مردم کشوربه فعال نیک گرفتم وتصورمیکردم که ایشان شخص جدی حساب ده وحسابگیراست بنابرین فکرمیکردم که عدالت به کرسی خواهد نشست اوچیزیکه مردم غم دیده کشور در پی حصول آن بودند خیلی ذوق زده شده بودم وباورمند. بعد ازاحرازکرسی ریاست جمهوری کشور در اولین تعینات افراد واشخاص دور وپیشش متعجب شدم وحیرت زده چون به خوبی درک کردم که وضعیت طوری که ملت انتظار داشت عملی نخواهد شد چون کاربه اهل آن سپرده نشده بود حکومت وحدت ملی یک نوع معامله بی سابقه درتاریخ کشور بود لذا درتعیین افراد واشخاص درمقامها و ادارت سیاسی ومدیریتی کشورکدام تغییرقابل ملاحظه ای به نظرنمیرسید.
نزاکت ها وعدم رضایت تعداد از مقامات بلند پایهء کشور را نسبت به رئیس جمهور می شنیدم وفکر میکردم که این یک امرقانونمند است چون سلیقه ها متفاوت است وطرز بینش ها فرق میکند .حتی نارضایتی بعضی از مقامات دولتی را به عدم توانایی آنها دربخش های مختلف کاری ، نبود فهم درست مسلکی، کمبود دانش، عاجز بودن ازتهیه طرح مناسب و کارا، نبود منطق واستد لال علمی،منطقی،  و قوی، بی کفایتی و یک نوع خود خواهی و خود برتر بینی بی لزوم میدانستم. 
دورو پیش رئیس جمهورطرح های ناقص وبی ماهیت را اجرایی نمودند که نه تنها برای فرد ویا شخصی طرف مقابل عیب بود بلکه سبب ریشخند، افتضاح وبی آبرویی ملت وحتی خودی طراحان این برنامه ها میگردید وحتی چشم دید مردم و ملت با همت و درعین زمان سلفه پرور کشور را درجهان خم می نمود . به طورمثال قضیه (احمد ایچی و معاون اول ریاست جهموری) هرکس می فهمید که این یک برنامه ناقص وبد نام کننده و یک توطیه ای است که در آن آبروی تمام ملت نزد جهان به خاک برابرمیشود. 
اوضاع سیاسی، اقتصادی ونظامی کشورروزبه روزخطرناک تروخراب ترمیشد، جامعه جهانی در مقابل هئیت سیاسی ومدیریتی مقامات بلند پایه  کشوربی تفاوت ترمیگردید. بر خورد دولت و مقامات نظامی کشور در مقابل نیروهای مخالف نظام نرم تر میشد و تعداد زیادی از محبوسین مخالف نظام از بند رها گردیده و در ضمن تلفات افراد قوای مسلح کشور روز به روز افزایش پیدا نمود. 
اعتبارملت وکشوردرین اواخردرمیان جامعه جهانی سیرنزولی خویش رامی پیماید، دلیلش واضح و روشن است چون انتظارات جامعه جهانی درحکومتداری خوب، مبارزه علیه کشت خاشخاش، قاچاق  و ترافیک مواد مخدر، مبارزه علیه فساد اداری ومالی طوریکه ایجاب میکرد عملی نگردیده است.
 درین اواخرافتضاح نظام الدین قیصاری مایه شرم ساری حکومت، بد نامی اردوی ملی کشورخاصتا کماندو های همیشه در سنگررا فراهم نمود وملت را سخت بر آشفته و رنجور کرد. 
درکشور ما بد بختانه همیشه گنهکار اصلی فراموش میشود و گناه دست راست از چپ پرسیده میشود
شخص رئیس جمهور وحکومت تحت اداره اش باید چه میکرد؟ 

 1.  اگرحکومت وحدت ملی و شخص رئیس جمهور کشورمی خواست که عدالت تامین شود وحق درجایش قراربگیرد ومجرم هم به جزای اعمالش برسد. باید شخص رئیس جمهوراسبق حامد کرزی به سارنوالی باتیمش معرفی میشد تا به سوالات ذیل جواب ارایه میکرد. 
 2. به قول منابع خارجی 179  به قول دیگری133ملیارد دالررا که خارجیان به ملت وکشوربه منظوربازسازی کمک  کرده اند درکجا وبه چگونه مصرف گردید؟
 3. عواید تمام کشورچگونه جمع آوری وبه کجا مصرف شد ونتیجه چه است؟
 4. پول های را که از ایرانیان اخذ میشد به خاطرچه بود ودرکجا خرچ میگردید ؟
 5. پول های را که ازطریق لیلام موسسات دولتی وتاسیسات عام المنفعه بدست می آمد به کدام مدرک جمع میشد و در کجا به مصرف رسید ؟
 6.  تمام جایداد های منقول و غیر منقول دولتی و غیر دولتی چه شد ؟
 7. تمام وسایط باقی مانده ازاردوی  حکومات گذشته چه شد و به کجا صادر گردید؟
 8. بیشتر از 20 ملیون هکتار زمین دولتی چطور غصب شد وبه فروش رسید واز کی باید پرسان شود عالی جناب؟
 9. حدود 1000 ملیون دالر کابل بانک را کی دزیده پول مردم و در کجا خرچ شده است؟ 
 10. جناب کرزی صاحب تا کنون تمام اعضای کابینه را در جوار خویش دارد . هدف این کار وفعالیت آیا توجیه دارد؟
 11. تمام والیان کم سواد بی سواد گذشته را تحت عنوان شورای والیان تا کنون تمویل میکنی این پول را از کجا بدست آورده اید و به خاطر چه مصرف میکنید.
 12. ماهانه لک ها افغانی را به شکل معاش مستمر به رهبران گروهای مسلح و جهاد از کدام بودجه تادیه میکردوچرا ؟ 
 13. شخص که باید به همه این سوالات پاسخ بگوید و مانند نواز شریف صدر پاکستان در سلول زندان باشد افتخار بخشیده و میدان هوایی بین المللی کابل را نیز به نامش نهاده اید. هنوز حرف از عدالت بر پا میکنید. ؟

جوابگوی همه این نابسامانی ها حضور حامد کرزی است . زیرا اگر وی اساس حکومت نو را با عدالت و اهلیت میگذاشت امروز حکومت نو به این قدر مشکلات روبرو نمی بود.

 1. جناب رئیس صاحب داکترمحمد اشرف غنی اشتباه سیاست شما درین نکته نهفته است که شما شخص گم نام وولگرد وبی رد و نشان را به شخصیت ملی و بین المللی تبدیل نمودید با این روش ناکام وتوام با آبرو ریزی ملت، حکومت، اردوی ملی باحمله به نظام الدین قیصاری وهم قطارانش. وبازادعا شد که گویا اینها بودند که بروی اردواسلحه گرفتند. پس بگوچند نفرازاردوی ملی را کشته ویا زخمی نمودند وازکدام جبهه وکوه ودامن اسیر شان ساخته  بودید؟ با این حرکت جانب گرایانه دل کی را می خواستید بدست بیاورد؟ ونتیجه این کارچه شد؟ اگراینها برائت حاصل کردند و رها شدند پس مقصرکی خواهد بود با فضیحت به این پیمانه؟ 

اگرواقعا می خواستی که عدالت تامین شود حق درجایش قرارگیرد مجرمین اصلی را تشخیص میکردی وبه جزای اعمالشان میرساندی تادرس عبرت برای مجرمان باقی مانده میشد ودیگر هیچ مجرمی جرئت آمدن درین سرزمین غم زده را به خیال دزدی وغارت در سر نمیداشت. 
این کارعاقلانه بود ومثمربه ثمر.
به یقین کامل میتوان گفت که رئیس جمهور اسبق و تیم بیکاره و غارت گر اش پاسخگوی این همه بد بختی های جامعه امروزی است. 
 

13/8/ 79  
 نویسنده : استاد خیرالاحد غوری