آرشیف

2015-1-13

حبیب الحق قاضی زاده

کیها هستند کــــــــــــــــه لاف از صداقت و بــرابــــری میزنند!

شش برج قبل نظربه پیشنهادریاست محترم ملی مبارزه باحوادث واحکام مورخ 26/3/1391مقام محترم ولایت غورسفری بخاطری سروی ازمتضررشدن سیلاب های سال جاری مربوط ولسوالی تولک داشتیم که مایان :هریک حاجی وکیل نجیب الله نماینده ریاست شورای ولایتی عبدالسلام خان نماینده دفترسی.آر.اس عبدالرحیم نماینده ریاست احیاوانکشاف دهات .سیدغلام حضرت نماینده ریاست زراعت؛عبدالقیوم نماینده دفترA.C.T.D داکترحکمت خان نماینده ریاست صحت عامه ؛حبیب الحق نماینده مقام ولایت غور. مایان: هئیت هفت نفری که درمناطق دای ؛تگاب اشنان؛زارگی مربوط ولسوالی تولک غرض سروی ازخسارات ناشی که درآن مناطق صورت گرفته بود درآن منطقه رفته و ازنزدیک دیدن نمودیم که خسارات هرقریه به تفکیک نام ؛تعدادخانه؛تعدادنفوس وخسارات جانی ومالی آن طی گزارش رسمی به ریاست محترم ملی مبارزه باحوادث غورتحویل داده شد.که ازان وقت تاامروزشش برج میگذردکه درین مدت بادیگرقراءوقصبات صدها مساعدوکمک صورت گرفته است امادرآن مناطق هیچ نوع کمک ومساعدت برای مردم دورافتاده وغریب صورت نگرفته .هروزبا وعده های مختلف مارانویدداده میروند.تابلاخره امروزمجبورشده ایم که صدای آن مردم مظلوم ودورافتاده را ازطریق رسانهای انترنیتی بگوش آن کسانیکه میشنوندبرسانیم.وهم چنین چندقطعه عکس که ازخسارات زراعتی گرفته شده بوددیده میشود.
بااحترام.

 

سیدغلام حضرت

نماینده ریاست زراعت

عبدالرحیم

نماینده ریاست انکشاف دهات

عبدالسلام خان

نماینده دفترسی.آر.اس

حاجی وکیل نجیب الله

نماینده ریاست شورای ولایتی

 

 حبیب الحق
 نماینده مقام ولایت

داکترحکمت خان

نماینده ریاست صحت عامه

عبدالقیوم

نماینده دفترA.C.T.D

 

کیها هستند که لاف ازصداقت وبرابری میزنند! گزارش از ولسوالی تولک ولایت غور

 

کیها هستند که لاف ازصداقت وبرابری میزنند! گزارش از ولسوالی تولک ولایت غور

 

کیها هستند که لاف ازصداقت وبرابری میزنند! گزارش از ولسوالی تولک ولایت غور

 

کیها هستند که لاف ازصداقت وبرابری میزنند! گزارش از ولسوالی تولک ولایت غور

 

کیها هستند که لاف ازصداقت وبرابری میزنند! گزارش از ولسوالی تولک ولایت غور

 

کیها هستند که لاف ازصداقت وبرابری میزنند! گزارش از ولسوالی تولک ولایت غور