آرشیف

2019-4-18

محمد اسحاق ثنا

کینه دل

 

 

امروز دلم چه چاره کنم در اراده نیست
او هر چه خواست میکند و در اداره نیست

دایم‌ مرا به سوی گناه میبرد ولی 
هر آن چه امر اوست دیگر راه و چاره نیست

با کینه دل چگونه توان کرد زندگی 
چون کینه دل سنگ دل و با گذاره نیست 

در آسمان بخت منی ماه و آفتاب 
دیگر نگاه من به ماه و ستاره نیست 

در چشم تو نشانه عشق است و مهر ناز 
لاکن چی سود مهر به ایما اشاره نیست

باران رسید و سیل شد و هر طرف دوید 
آنگاه امید امن به کنج و کناره است

محمد اسحاق ثنا 
ونکوور کانادا 
۱۸/۰۴/۲۰۱۹