آرشیف

2014-12-28

نورالله وثوق

کیـفـر اعمـــال

اشکِ وفا به پای شما کم نریختم
درپای دوست هرچه بریزم نریختم

رسمی برای نقشه ای شادی کشیده ام
طرحِ بنای غلغله ای غم نریختم

ترسم مرا به کیفر اعمال این وآن
گیرند ازاینکه خون دمادم نریختم

پَهپاد ناشناس تباهی نگشته ام
برروی بامِ خطّه ای دل بم نریختم

برحلقِ برگ برگِ گلستانِ معرفت
با طعم و ر نگ وبوی عسل سم نریختم

یا در صفای چهره معصوم غنچه ها
روزی اسید فتنه ای مبهم نریختم

همدستِ دیدِ تنگِ تعصب نبوده‌ام
هیزم به قهقرای جهنم نریختم

من عاشقِ تبسم دریای الفتم
اشکِ وفا به پای شما کم نریختم

 

……..

نورالله وثوق

پنج شنبه بیست وهشتم دی/ جدی/ هزار وسه صد ونود ویک خورشیدی

پانوشت
پَهپاد: پرنده‌ای هدایت پذیر ازدور- هواپیمای بدون سرنشین
…..