آرشیف

2015-6-22

احمد شکیب حمیدی

کیش شخصیت پـــــــرستی در فیس بوک

آیا رهبر بزرگ انقلاب جهانی قرن بیست ویکم ،سرقوماندان اعلی اردوی آزادیبخش مردم افغانستان ومنشی عمومی کمیته مرکزی سازمان آزادیبخش مردم افغانستان را میشناسید؟؟؟

 پرسشی را که در عنوان فوق میخوانید دیشب دوستی در چت روم فیس بوک از من پرسید و پس از اینکه اظهار بیخبری کردم! لینک زیرین را برایم فرستاد و توصیه کرد حتمن آنرا باز کرده و مطالعه کنم. http://www.facebook.com/gulahmad.yama
باباز کردن لینک فوقانی بلافاصله از دوست عزیزم خدا حافظی کردم و به صفحه فیس بوک رهبر بزرگ انقلاب جهانی جناب یما وارد شدم! شگفتا که بازدید از صفحه و مطالعه کامنتها آنقدر مصروفم ساخت که نزدیک بود در این ماه مبارک عقل را از سرم کوچ دهد بویژه زمانیکه چشمم به کامنتهای زیرین خورد:

تحت ریاست محترم داکتر گل احمد یما سرقوماندان اعلی اردوی آزادیببخش مردم افغانستان ومنشی عمومی کمیته مرکزی سازمان آزادیبجش مردم افانستان جلسۀ مشترک دار الانشا وبوروی سیاسی دایر گردید.در جلسه تصمیم گرفته شد که سیاستهای رهبر بزرگ انقلاب جهانی قرن بیست ویکم افغانستان با شرکت رهبران وفعالین سیاسی سازمان در قدمه های مختلف نظامی وسیاسی تطبیق گردد. در جلسه محترم جنرال نجیب الله نعیم منشی کمیته مرکزی سازمان نیز اشتراک داشت
و در کامنت دیگر رهبربزرگ انقلاب جهانی قرن بیست ویکم ،سرقوماندان اعلی اردوی آزادیبخش مردم افغانستان ومنشی عمومی کمیته مرکزی سازمان آزادیبخش مردم افغانستان بامحترم سید عضو بوروی سیاسی(راست) ومحترم جنرال نجیب الله نعیم پس از جلسۀ فوق العاده و مشترک دار الانشا وبوروی سیاسی سازمان آزادیبخش مردم افغانستان و سپس اشعار محترم سرقوماندان را بخوانش گرفتم
اسمان ابریست
کوه ها پر برف
جویها پر اب
. بالاخره کار روایی های رهبر خردمند جهان و سرقوماندان اعلی اردوی آزادی بخش وطنم را از طریق صفحه فیس بوک با شور و شعف ذاید الوصفی تا پایان دنبال کردم و برای موفقیت و پیروزی رهبر بزرگ انقلاب جهانی از تهء دل دعا کردم .
ناگفته نماند که از مطالعه این صفحه درسی بزرگی گرفتم و یکسره بر آموخته هایم در بسا موارد خط بطلان کشیدم. زیرا تا همین اکنون من بر این پندار بودم که کیش شخصیت پدیده ایست که در رژیم های دیکتاتور, غیر مردم سالار و غیر پاسخگو در درون یک شخص یا رهبر کاذب ظهور میکند!!! طوریکه آن شخص پس از قاپیدن سردستگی یا رهبری از خود وجهه آرمانی و قهرمانانه ی با استفاده از رسانه ها دست پا میکند چنانچه شخصیت های تاریخی چون نابغه شرق- استالین- هتلر- اتاتورک- کیم سونگ کوریا- و صدام حسین از همین وسیله سود جستند وتا توانستند برای خویشتن بوسیله القاب, مجسمه و عکس تبلیغات رسانهء کردند ولی برعکس در کشور ما این دموکراسی کاذب است که چنین پدیده ء را به افتضاح کشانده است!!!!. 
بنظر میرسد که آزادی فعالیت احزاب و رسانه ها که باعث ایجاد صد هاحزب سیاسی و صد ها رهبر گردیده است زمینه بروز یک چنین رهبرانی را در سطح جهان فراهم نموده است!!! جامعه جهانی نیز از اینکه توانسته با آوردن دموکراسی به کشف چنین رهبران نخبه در سطح جهان در میان ملت ما نائل شود و حاصل آنچه را که در این ده سال کاشته اند یک چنین نیک درو نمایند باید بر خویشتن ببالند و سر تعظیم به این ملت مدبر خم نمایند. زیرا تنها و فقط از میان افراد این ملت پر عظمت میتوان خلاء رهبری جهان را پر نمود و بس! گرچه ما از سابق هم جهان را از طریق ریاضی فلسفی درس میدادیم و مرکز ریاضی فلسفی جهان در کابل گواه برحق این مطلب است.
مضاف بر این تجربه نشان داده است که در میان ملت پر عظمت ما مغز های متفکر و رهبران بسیاری وجود دارد! چنانچه در خارج از کشور نیز بازار میگساری و قمار دیروزی بعضی از حضرات امروز جایش را به ایجاد اتحادیه های اجتماعی فرهنگی, برنامه های "عِرفانی" "سیاسی" و حتا در سطح باز پس گیری سرحدات از دست رفته داده است؛ که هدف و غایهء این گرد همائی ها جز برگزیدن کسی به عنوان رئیس و تنی چند به عنوان اعضای شورای اجرائییه و امثالهم ندارد! حضور در این جلسات برای شیفتگان شهرت شان و منزلتی کاذب را بهمراه دارد که عده یی با القاب چون رئیس صاحب فخر میفروشند و این مسئله در برخورد با این افراد هویدا و پیداست.
همچنان آدمهایی از گروه های چپی که دیروز بخاطر وضو و نماز سر بیگناهی را بسهولت بر سر دار میبردند امروز فصل مشترک شان آویزان شدن به "عِرفان اروپایی" و چسپیدن به دین گردیده است. .
در اروپا، امروز"دین" مساویست با " بزنس" و بمعنای واقعی " دکان پر درآمدشده است. شخصا کسانی را دیده ام که نمی توانند یک آیه قران را درست و به تجوید بخوانند ولی امروز بنام قاضی صاحب در عروسی ها نکاح مینمایند و پول در می آورند و بی شرمانه ادا و اطوار بهترین عالم دین را در می آورند. خلاصه- اگر این مکتب است و این استاد- حال طفلان خراب میبینم.