آرشیف

2014-12-10

عبدالغفور غوری

کو ه و کمر

آن روز  قـیـامـت بـود تـنـهـا  بـه  سـفـر رفـتـم
                               تـنـهـا بـه سـفـر رفـتـم
پـشـت، پشـتی سـرم  دیـده با خـون جگـر رفـتـم
                                 پُت، پُت بی خبر رفـتـم
تـنـهــا بـه سـفـر رفـتـم
*
آن  گـر یـهً  پـنهـا نش، از چا ک گـریبـانش
                                میریخت بـدامانش
 چون سیل خروشان شـد، از ده و گـذر رفـتـم
                                      بـا دیـده یي تـر رفـتــم        
   تـنـهــا بـه سـفــر رفــتــم
*
 زلـفـان  پریشـانش  بر چهـرهً پژمـانش
                               آهی دل سوزانش
آ تـش به تـنـم پـیچـیـد، چـو ن دیگ بـه سـر رفــتـم*
                                بـیجـا و هـــدر رفـتـــم
    تـنـهــا بـه  سـفــر رفــتــم
*
چـون آهـوی صحـرایی، صـیاد بـه تـیـرم زد
                                بـیـباک و دلـیرم زد
لـنگـیـده  و لـنگـیـده، از کـوه و کـمــر رفـتــم
                                      از راه  خـطـر رفـتــم     
تـنهـا بـه سـفـر ر فـتـم
* 
تـر و خشکـم هــمی ســوخـت، زمـانـه به طـریـقی
                                         نـه  د وسـت  و رفـیـقی
  هم و حشت و دهشت بـود ، از خـوف و خـطـر رفـتـم
                                       چـون مـرغ گـذر رفـتــم
 تـنـهــا بـه سـفـر رفـتـم
*
هـر کـس  بـه تـنــور خـویش، از بـیـشـه بـریـدی*
                                         بـا تـیـشـه بـریـدی 
   چـون « کـلپـه ً »  خـشکـیـده از و هـم تـبـر رفـتـم *   
                                             از جنگـلی تر رفـتـم      
    تـنهـا بـه سـفـر ر فـتــم
*
بی خـویـشـم و دلـریشم  در گـوشـه  یي  درویـشـم
                                  غــم هـا مـیـزنـد نـیشـم
   از بسـکـه جـفــا دیــدم  بـا مـلـک دیگـر رفـتــم
                                           بی گـنـج وگـهــر رفـتـم      
تـنهــا بـه سـفـر رفـتــم
*
    بیچـاره شــدم از غــم از هـجـر وصــا ل  او 
                              در فکـر و خـیــال  او
 تا  صـبحـم نـوا کـردم در خـواب سحـر رفـتـم
                                  دنـیـای دیگـر رفـتـم
  تـنهـــا  بـه  سـفـر رفــتـم
 

* بیشه = یک تپه ا ز د ر ختا ن سر سبز و مختلف ا لنو ع که بد و ر یک چشمه و یا جا ی مر طو ب د ر د ا منه ها ی کو ه د و ر ا ز د ستر سی  ا ها لی  و مر د م محل قر ا ر د ا شته با شد.
* به سر ر فتن  = خا ر ج شد ن آ ب  ا ز ا ثر حر ا ر ت ز یا د  ا ز د یگ . 
* کـلـپه  = د ر ختا ن  خشک جنگـل که به منظو ر  سو ختا ند ن ا ز جنگل قطع میشو د .

هلند 17.05.2009
عبدالغفور(غوری)