آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

کوکـنار یا دانـۀ ناسور

تا که مـود این کـشـت و کا ر بـتـۀ کـو کــنــا ر شــــد
کا ر و بــا ر مـمـلـکـت در هــر کـجــا دشــوار شــــد

چـنــد قـرا ن ا ز مـزد د سـت مـردم خـوار و فـقـیــر
ا ز فـسـا د ا جـتـمـا عــی چـر س شـــد نـصـوار شــــد

طـفـــل مـعـصـو م وطــن د ر دام ا فـعــی تا فــتــا د
دپـه شــد ، بـی شـرم شــد ، چـشـمـپـا ره و چـوتا ر شــد

د خـت پا ک ایـن وطـن ا ز خـبـث ما فــیـا د ریــغ !
دلـه شـد ، ملعـو بـه شــد ، رقا صـه شــد بـد کا ر شــد

مـرد معـتـا د وطـن چـون ز اجتـما ع شــد نا ا مــیـــد
د یـو شـد ، دیـوا نه شــد ا ز خـویـشـتـن بـیـزار شـــد

خا نـم بـد بـخــت آن ا ز زنـده گـی محـروم و خـوا ر
طــفــل مـعــصـو مـش شـکـا ر مــرد م مـکـا ر شــــد

نه به فــرزنـد ش پـدر شـــد نـه به هـمـسـر مـرد خوب
از دنا ئـت زشـت شــد بــد رنگ شــد مُــردار شـــد

رفــت ا ز د سـتـش عـنان نـنـگ و نا مـوس و ا د ب
هـمـچــو چـلــو از رزا لــت د لــقــک بـا زا ر شــــد

نـه ز د یـن و نه ز د نـیـا شــد خسیـس سـفـله طــبــع
مـا یــۀ شـــرم و خـجـا لــت طـعــنــۀ کــفـا ر شــــد

جـمـلـه آلا م گـیــا ه خـو شــگـل و مـرد م فـــریـب
خـود به تــقــد یـر و نـصـیــب مـرد م نـا د ا ر شـــد

رنـج نـیش و رنــج پـوجـی ، کار شـا قـه هــر کـجــا
نـیـسـت شــد ، نا بــود شــد در جیـب آن طــٌرار شــد

حـا صـــل ایــن کـشـت و کـا ر لاابا لــی در و طـــن
خـود بـه کـا م قـا تــلان جـا بـر و خـو نـخــوا ر شـــد

کـشـت و قا چـآ ق گـل تـریا ک و بـنـگ مـمـلـکــت
سـود شـد ، سـرما یه شــد ، انـبـا ر شــد ، ا سعـا ر شـــد

هــا ن بـشــوریــد ا ی جـوا نا ن عــزیـز و را د مــرد
کـز نـفـا ق مـا خــرا ب ا یـن مـلــت بـیــد ا ر شــــد

ا زهـجــوم دیــو جـهـــل و ا ز جـنـو ن حــرص و آ ز
ثـروت ا نـــد وزا ن مـریــد د ا لــر و کـلـــد ا ر شـــد

هـیـچ سـودی بهـر مـلـت کـشـت بـنـگ وا رد نکــرد
بـهــر مـا فــیـا ی کــشــور ثــروت سـرشـــا ر شـــد

آ بــرویـی مـلــت مـا رفــت هــمــچـو ن آ ب جـوی
تـا کـه فـا ســـد کـا ر دان و مــرشـــد و جـــرار شـــد

را سـتـکـا را ن وطــن بـیـکـا ر و بـیــمـا ر و عــلـیـــل
چـا ق و چـلـه هـمـچـو خـرســان دزد کـج رفـتـا ر شــد

فـضــل ا یـزد گـر کـنــد یـا ری به ا حـسا ن بـزرگ
ورنه ایـن کـشـور خـراب ا ز نـشـئــۀ خـمـَـا ر شـــد

استاد فضل الحق فضل
چـغــچـــران دیـا ر فــیـــروزکــوه غــور اســد ســا ل 1392 هـجـری شـمســی 

ایـن پـا رچـه به اسـتـقـبـا ل شـعــر زیـبـای اسـتـاد بـزرگـوار ومضـمـون آفـریـن کـشـور جـنـاب محـتــرم مـحـمـد انـور غــوری نویـسنـده مضـمـون نا زنین جنگ مسکـه زیـر عـنـوان ( کـوکـنـا ر یا دانه نا ســور ) سـروده شــد ه اســت.