آرشیف

2014-12-15

محمد رضا احسان

کوله بار بر دوش

کوله بار بر دوش
سوی وطن میروم
از اینجا به سوی چمن میروم

کوله بار بردوش
عشقم است وطنم
لباس ز مهر و وفاست در تنم

کوله بار بردوش
برگشت من سوی او
منم صِرف، خاکِ درِ کوی او

کوله بار بر دوش
هر آنی در خدمتم
ز دوستانِ گل و بارانِ رحمتم

کوله بار بر دوش
لبخند بر لبان من است
سرودِ عشق او بر زبان من است

کوله بار بردوش
رهی او بگیرم
اگر مرگ گیرد به خاکش بمیرم

کوله بار بر دوش

 

برای مهاجرین دور از وطن سروده شده.
امید که کم و کاستی هایش را بر من ببخشید (محمدرضا احسان)