آرشیف

2014-12-20

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

کودکان در غور در عمق جامعه قرار دارند !!!

 

مرگ و میر کودکان در غور

آری، کودکان در غور در عمق جامعه دارند معیوب بزرگ میشوند یا حیات و زندگی را نادیده راه گورستان را دنبال مینمایند. البته نه در شهر فیروزکوه، بل در حومه های این شهر. ما نظر شما را دنبال مینماییم که کودکان آینده سازان این سرزمین خفته به خون باید باشند، شایدهم از دید سیاستمداران وطن که خودها را دیروز ساز، امروز ساز، فردا سازان این آب و خاک که احمد شاه بابا ابدالی که نام نیکو و پر از دغدغه ی "افغان" با پسوند "ستان" را برو نهاده و از آن زمان تا امروز جزیی ترین حق را بر کودک قایل نبوده، نیستند. تا کودک دارد زبان باز مینماید راجع به مسایل، ما خود میگوییم خموش و خوردترین حق را برآن قشر نازدانه ی کشور که کودک نام است قایل نبوده و نیستیم.
ازینکه برتر جویی های قومی از زمان احمد ابدال آغازیدن گرفت که تا آنقدر مست شدیم که کودک مان را حق نمیدهیم. امروز صدای فریاد کودکان این سرزمین دارد سراسر دنیا را فراگرفته، باوصف همه این مشکلات سیاستمداران محترم مان سند را ناخوانده در پای کنوانسیون حقوق کودک امضای نامیمون شان را جوانمردانه حک میفرمایند. درحالیکه پدر کلان محترم این سیاستمداران "ایالات متحده امریکا" با همه امدادگری های حاتمانه ی که به کودکان دنیای سوم مبذول میدارند ، تا حیات شان را از خطر "خوار و بار" حمایت میفرمایند. هنوز جرعت نتوانسته اند تا در پایش امضا فرمایند و هنوز در بررسی حیات این قشر، این سند معتبر دنیا در درب بیرونی کاخ وزارت محترم خارجه امریکا، نگران، انتظار ملاقات با جناب وزیر خارجه را دارد. هنوز وعده راجستریشن ملاقات را کس به او نداده، این وطن که افغانستان نام است، امکاناتش را نادیده، سند ناخوانده، نادانسته، امضا میفرمایند. به گونه ی دیگر اسنادی که هنوز راه کاربردش را درین وطن مهیا نیست و این سند را نیز در آن اشغال دانی وزارت محترم خارجه فروریختند. و از دولت مداران افغانستان هیچ کسی را سراغ نداریم که روی کودک بی نوای، از بینوایان این وطن را بوسیده و اشکش را با بوسه اش پاک نماید. خیلی متاسفیم که جناب غنی صاحب که به مکتب امانی میروند ، به جستجوی میرویس کرزی میشوند و روی آن بچه ی که از پدرش خاطره نداریم میبوسد.
آمار مرگ و میر "بخش حفاظت از اطفال حقوق بشر" چیزی میگویند، جلسه سپند چیزی و ریاست محترم صحت تنها اکتفا میکند به مرگ و میر اطفال پیش از ولادت و بعد از ولادت. ریاست امنیت ملی غور چهار تن کودک به اثر انفجار مین در سال روان در تیوره جان باختند.
مرگ و میرها عوامل گونه گون دارد. در زمستان ها به اثر تپ شدید و سینه بغل به گفته بخش حفاظت از اطفال حقوق بشر شیوع سرخکان در مناطق زیر کنترل مخالفین مسلح حکومت در سال روان 35 تن کودک به اثر مریضی سرخکان تلف شدند. ازین قماش مرگ و میرهای را فراوان در کوه و حصار غور شاهد هستیم. منابع محترم حکومتی خیلی علاقمندی به مرگ و میر اطفال متاسفانه نشان نمیدهد. میفرمایند کودک بوده، خوش به حال شان که دنیای شوم را نادیده رفتند.
ریاست محترم صحت کارش را مطابق سفارش دفتر محترم یونسف در ساحات زیر کنترل حکومت خیلی قوی انجام داده اند و همچنان یک تن داکتر و دریورش را نیز مخالفین مسلح حکومت اندرین راه قربان نموده اند.
آری، کودکان شهر فیروزکوه به اثر سعی و تلاش ریاست محترم صحت و همدوشی خوبی دفتر محترم یونسف در مقابل امراض سیاه سرفه، سرخکان، سال دانه، پشه ملاریا کودکان این شهر مصوونیت پیدا نموده اند.