آرشیف

2016-7-17

سعدالدین غوروال

کودتای نافرجام درترکیه
 
کودتای نافرجام درترکیه
حزب عدالت وتوسعه اردوغان با چه تفاوت نسبت به نهضت اسلامی ترکیه نجم الدین اربکان با قضایا برخورد خواهند نمود؟
آیا اردوغان به سرنوشت نجم الدین اربکان گرفتارخواهند شد یا پیروزازمیدان برخواهند آمد؟
19 سال قبل از امروز نهضت اسلامی ترکیه به رهبری نجم الدین اربکان  پیروزوبرنده انتخابات گردید ودرآستانه  تشکیل  دولت وکابینه قرار داشت که  دریک اقدام غیرمنتظره اتخابات ازجانب اردوی سیکولارترکیه لغو ورهبر نهضت اسلامی ترکیه به مدت ده ماه حبس برای مدت ده سال ازفعالیتهای سیاسی محروم وبالاخره ناگزیربه گوشه گیری ازصحنه سیاسی ترکیه  گردید اما اربکان ،هم پیمانان وهم قطاران آن آرام نه نشسته حزب عدالت وتوسعه ترکیه را با یک رویکرد جدید وشعارهای جدید تاسیس کردند که درین اواخر توسط عبدالله گل رئیس جمهورپیشن ترکیه واردوغان رئیس جمهور فعلی رهبری میگردد ازسال 2002 به اینطرف درعرصه سیاسی ترکیه حضورفعال داشته  وبیش ازیک ده است قدرت ساسسی واقتصادی ترکیه را دردست وکشورش را رهبری مینماید حزب عدالت وتوسعه ورهبری آن برعلاوه موفقیت وپیروزی ها درتمام عرصه های زنده گی ترکیه وبعضی اقدامات پیشگیرانه جهت تحکیم حاکمیت حزب عدالت وتوسعه که میراث وجانشین نهضت اسلامی ترکیه است انجام وعملی نمودند بازهم دریک کودتای نظامی ناکام مواجه گردیده  کشورومرد م ترکیه  را دریک چالش غیرقابل پیش بینی مواجه ساخت  سوال درینجاه است که اردوغان  بعداز کودتای نافرجام وپس لرزه های سیاسی ، اقتصادی ونظامی بحیث یک رهبرتوانمند ظهورخواهند نمود ویا اینکه به سرنوشت نجم الدین  اربکان گرفتار شده ازصحه سیاسی ترکیه خارج خواهند شد ؟
این را عملکرد آن ،زمان وملت ترکیه پاسخ خواهند داد             ولی چیزیکه واضح است حزب عدالت وتوسعه به رهبری اردوغان درطی سالهای قدرت خود درترکیه جهت تحکیم حاکمیت خود تلاشهای مثمردرزمینه های رشد اقتصادی ،اجتماعی وسیاسی کشورش انجام داده بمثابه کشورخود کفا ومتکی بخود دربین منطقه پایه گذاری ، نفوذ وجایگاه خوب سیاسی واقتصادی درکشورهای منطقه وجهان اسلام پیداء نموده است .
برعلاوه به یکسلسله اصلاحات پیشگیرانه درتحکیم قدرت عملا اقدام نموده درتابستان 2012 دریک همه پرسی درقانون اساسی کشوراصلاحات وتغیرات را بوجود آورد. درهمین مدت جهت کمرنگ ارتش تعداد ازجنرالان وافسران پرنفوذ ارتش به تقاعد سوق داد  .    
 حزب عدالت توسعه ترکیه به رهبری اردوغان جهت ازبین بردن بیکاری  ورشدسریع اقتصادی رفاه وآسایش برای مردم اقدامات جدی نموده ودرزمینه به موفقیت بزرگ دست یافته است وازنفوذ عام وتام دربین اقشار وطبقا ت محروم برخودارگردیده است
همچنان این حز ب به رهبری اردوغان جهت نفوذ وقدرت خویش دربین مردم ، بلندبردن سطح زنده گی اجتماعی واقتصادی آنها درایجادنهادها، وانجمن های مردمی درجهت مردم سازی وملت سازی  تحکیم روابط حکومت با مردم فعالیت نموده وازطریق همین نهاد مدنی واسلامی رساندن خدمات شایسته اقتصادی واجتماعی به مردم کشورش به ویژه برای مردم فقیرانجام داده و توانست نفود خودرا دربین مردم تقویت بیشتر نماید.
درساختارهای اجتماعی وازطریق آنها برتری های قومی ونژادی کاهش داده ساحه نفوذ ومحبوبیت خودرا دراقلیتها گسترده ترساخته است
خلاصه کلام که حزب عدالت وتوسعه ترکیه درطی سالهای قدرت توانسته برتمام چالشهایکه درسر راه اش بود برداشت دومراتبه درانتخابات پارالمانی پیروزمیدان بوده آراء اکثریت مطلق مردم ترکیه ازآن خودساخته است
امکان دارد بعضی حرکتهای وشعارحزب عدالت وتوسعه وشخص رئیس جمهوراردوغان درسالهای 2015 درعرصه سیاست خارجی وداخلی بالای روحیه بعضی ازحلقات داخلی وخارجی تاثیر منفی داشته وبرحریف ها وحتی بعضی ازهم پیمانانش خوش نخورده باشد مانند عملکرد آن  درجنگ باسوریه ، مبارزه جهانی علیه داعش ، اقدامات واصلاحات درقوانین نافذه ترکیه ، تلاش کسب قدرت ازجانب شخص رئیس جمهوراردوغان درچوکات حکومت ترکیه باعث نارضایتی احزاب ونهادهای سکولردرترکیه شده برطرحهای شخص رئیس جمهورشعارهای راستگرای آن خیلی موافق نبوده باشند .
سیاست توسعه طلبی حزب حاکم درترکیه که میخواهد رهبری جهان اسلام به دوش بگیرد چالش دیگردربرابررهبری اسلام گرائی ترکیه بود ه ، به امکان زیاد برای بعضی ازکشورهای اسلامی قابل قبول نباشد ازجانب هم بروزاختلافات درمیان رده های اول حکومت بویژه کناره گیری صدراعظم همه مسایل بوده اند باعث تقویت رویه مخالفین گردیده دست بیک کودتای فرجام زدند
بلی ؛ کودتای 16 جولای  2016 ناکام گردید اما حزب پرقدرت توسعه وعدالت ترکیه ورهبرآن پابرجاباقی خواهند ماند به گمان اقلب کودتا شکست خود اما ؛ تاثیرات وپسلرزه های اجتماعی ،اقتصادی ونظای آن بمثابه ویروس جامعه وکشورترکیه را بیمارخواهندساخت . اختلافات درعرصه داخلی وخارجی بارهبری ترکیه وحزب عدالت وتوسعه که ازیک سوء قصد جان سالم بدربرده ادامه خواهند داشت  وکسانیکه دست به چنین اعمال زده اند چه درخارج وچه درداخل آرام نخواهند نشست  هردوجانب انتقام جوی خواهند نمود  که باعث پس لرزه های منفی درجامعه پیشرفته ترکیه خواهد داشت
کودتای نافرجام 16 جولای 2016 شبیح کودتای ناکام 1990 کمونست افراطی شوروی علیه گرباچف رهبرآن کشورصورت گرفت است گرچه درآنجاه هم کودتا ناکام شد اما پس لرزه های کودتا حتی باعث سقوط حاکمیت وسقوط کمونستها وتجزیه شوری گردید
حالا این چالش مربوط به رهبری حزب عدالت وتوسعه ترکیه وشخص رئیس جمهوراست که چگونه با قضایا برخورد مینماید انتقام جوی مینماید ویا با قضایای عادلانه ، جسورانه برخوردنموده جامعه ومردم ترکیه ازین معصیبت که تازه مواجه گردیده اند خردمندانه نجات میدهد