آرشیف

2015-1-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

کوتاه نظری بر مارکیت شهر مان ” بازار مرکز غور”

 

من که از آتش دل چون خم می در جوشم 
مهر بر لب زده خون میخورم و خاموشم

 

جامعه اقتصادی مان " جامعه بازرگانی مان" متآسفانه نه بدون سو در حرکت است که انتظارش را داشتیم نه تنها من بل در اذهان اکثریت قشر روشن جامعه مان از شکل گیری" بازار ازاد" در مرکز غور ناراضیم تشویش بدان جاست که تجارب بازار آزاد همه دنیارا فراگرفته است. نمی دانم که کد بانو نه بدان سستیم دیکش را بدون مرچ و مساله که در غرب از آن به شکل گیری بازار آزاد کار گرفته اند.اگر کد بانو نرنجد و بیش از این از سستیم اقتصادی مرا نراند این گونه تصویری از بازار آزاد پیش کش پیش حضور می نمایم." بازار آزاد " بدان بازار اطلاق میگردد که بازرگانان خوب ترین، بهترین و باکیفیت ترین کالارا از خوش نام ترین کمپنی های بازرگانی دنیاوارد آورده و با نرخ های مناسب به دسترس مشتریان شان قرار می دهند. بد بختانه بازار آزاد را که در مرکز غور هسته گذاری فرموده اند با اقتصادی سیاسی، کپیتالستی که در دنیا صاحب شان و شوکت است کاملا مغایرت دارد.بد ترین کالابی کیفیت ترین کالارا بدون گمرک به گونه قاچاق وارد و بدون میل بازرگانی از جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی پاکستان خلاف پرنسیپ های اقتصادی این کشور های همسایه مان وارد افغانستان می شود و از آن طریق توسط بازرگانان محترم مرکز غور خلاف نورم های بازار آزاد به نرخ های کمر شکن به فقرا غور عرضه میگردد.بازار آزاد از نظر بازرگانان مرکز غور بدین معنی است که هرچند کالا را گران به فروش برسانند و ازاین طریق ثروت اندوزی نمایند و این را گویند بازارآزاد.