آرشیف

2014-12-12

الحاج استاد محمد قاسیم علم

کوتاه سخن در مورد محیط زیست ولایت غور

اول باید یاد آور شوم که حمایت از محیط زیست شامل تمام موجودات زنده أعم از انسان حیوان ونبات است همانطوریکه انسانها به محیط سالم زیست نیاز دارند حیوانات ونباتات نیز درائی چنین ضرورت میباشند که باید جدا مورد توجه قرار گیرد.درین نوشته میخواهم به چند مسئله محدود که مستقیما به محیط زیست انسانها در مناطق ولایت غور ارتباط دارد اشاره نمایم. وبعد می پردازم به چگونگی حمایت از محیط زیست حیوانات ونباتات.

 

آنچه محیط زیست را تهدید میکند.

در شــــــــــــــــهر:

1- نبود مظاهر سبز طبیعت

با آنکه شهر چغچران نسبت شهر های دیگر نفوس  دارد ولی نسبت بی توجهی ساکنان ومسئولین محیط زیست نهایت آلوده است.درین شهر آثار سر سبزی که نماد زندگی است به مشاهده نمی رشد. یک شهر باید کاملا سر سبز شود.البته غرس نهال وبذر تخم چمن ومحافظت از ایشان محیط را سبز وحیات را تمثیل میکند.حفاظت از محیط زیست هم وجیبه فردی وهم یک مسئولیت اجتماعی است.

 

2– گرد وغبار:

سرک های شهر چغچران خاکی ونسبت نبدون درخت در شهر این خاک ها بدست باد سپرده میشود تا از مسیر تونل بینی زنده جانها به ریحه وارد شده مریضی های را چون تبر کلوز شایع سازد.

3- قصابی ها: 

طوریکه مشاهده میگردد محل ذبح حیوانات در شهر نزدیک بوده که این امر هم به نظافت  محل قصابی وشهر اثر منفی دارد وهم وهم باعث تعفن وبوی بد شده امراض گو نا گون را سبب میشود. لذا بر شهر داری شهر چغچران لازم است تا از ذبح حیوانات در داخل شهر چلوگیری ومحیط را از آلوده گی نجات دهد . ذبح حیوانات در شهر باعث تجمع حشرات وموجودات مضره گردیده و با انتقال مکروب ها انواع مریضی هارا باعث میشود.باید مسلخ ویا مذبح جای محل مشخص دور تر از محل زیست وتجمع انسانها داشته باشد.

 

4- تانک های تیل:

تانک های تیل بصورت غیر مسلکی به فعالیت خود ادامه میدهند طوریکه اکثر زمین محیط تانک ها ی ذخیره آلوده به تیل است که هم از لحاظ تنفس خطر دارد وهم احتمال آتش سوزی وحریق زیاد متصور است بناء باید کوشش شود تا تانک ها خیلی در زیر زمین حفر ومحیط توزیع تیل پخته کاری وهر صبح شسته شود. والا بی نظا فتی بر محیط زیست وصحت شهر وندان اثر منفی میگذارد.

 

5- وسائل ترانسپورتی:

وسائل ترانسپورتی که خیلی کهنه است از مواد غیر استندرد استفاده میکنند وباعث تولید بیش از حد کاربن در شهر ومحیط میگردند کاربن که زهر زا ومرگ آفرین است .فضای آلوده به کاربن مردم را به مریضی های گوناگون از جمله سینه تنگی وتبر کلوز مبتلا میسازد باید در جهت جلوگیر یا ز شیوع همچو امراض در قسمت حراست از محیط زیست نهایت محتاط باشیم.ومحل تردد وسائل نقیله وتر نسپرتی از بین شهر دور باشد.

 

6 – توجه به خبازی ها:

ازانجائیکه سیستم تهیه نان در نانوای های افغانستان خصوصا در شهر چغچران نسبت نبود برق وگاز ووسائل فنی پیشرفته بسیار ابتدائی است باید در مورد  تنظیم محل نان وای ها واستفاده از مواد سوخت توجه جدی صورت گیرد.چون دود در بین شهر وپر گنده شدن خاکستر شهر را ملوث وآلوده میسازد واز طرف خصر حریق وآتش سوزی نیز متصور است لذا اگر وسائل پیشرفته نانوائی وجود ندارد باید اقلا در انتخاب محل نانوائی وساختار آن بشکل فنی توج شود تا آسیب های زیست محیطی آن کمتر باشد.

 

واما در قریه ها:

اولین مشکل که مردم ما در دهات وقصبات دارند در قسمت نگهداری مواشی وتنظیم ذخائر غذائی  ویا علوفه حیوانات است.اول محل نگهداری حیوانات سالم نیست ودوم طریق ذخیره واستفاده از علوفه نهایت خطر ناک و مرض آفرین  میباشد طوریکه گرد وغبار علوفه خشک از طریق تنفس وارد مجرا های تنفسی شده امراض گونتگون را سبب میشود  که باید درین زمینه توضیح بیشتر داده شود.بناأ درین مورد شورا های همبستگی ملی وظیفه دارد تا با استفاده از روش های علمی در جهت نگهداری محل حیوانات وطرق دامداری را برای مردم  رهنمائی کنند.درین نوشته منظور این است تا محل نگهداری مواشی از محل مسکونی انسانها فاصله داشته باشد.چون در وجود حیوانات حشرات خطر ناک ومهلک است که میتواند از طویله ها بخانه ها راه پیدا کند که نها یت مضر است وبه همین تر تیب زباله حیوانات محیط زیست را کثیف نموده وتعفن آن با عث انواع امراض میگردد.

درین راستا مشوره ریاست محیط زیست ولایت غور این است تا در هر قریه محل دامداری دوتر از محل زیست انسانها تثبت وافراد مشخص ومسلکی مؤظف به تریبه مواشی گردند و به مسائل حفظ الصحه باید توجه جدی صورت گیرد. بجای اینکه در کنار هر خانه طویله مواشی ساخته شده باید در هر قریه دو ویا سه محل جداگانه نگهداری وتر بیه حیوانات تنظیم وضروریات مردم را از رهگذر گوشت ولبنیات مرفوع سازند… ادامه دارد