آرشیف

2017-7-25

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

که ز لطف پادشاهی ز نظر مران تو غور مارا

به ملازمان سلطان که رساند این دعا را
که ز لطف پادشاهی ز نظر مران تو غور مارا

از حکومت مرکزی ویژه از اشرف غنی و دیپلومات تاپ دنیا عبدالله، که هر دو تن را ما تا هنوز ساده مآبانه سران حکومت می‌دانیم، از ایشان گدا مآبانه تقاضا به عمل می‌آوریم تا لطف عنایت فرمایند و غور را که هنوز دیر نشده و اسرع وقت هم نیست از نظر نظامی، هوایی و زمینی، کمک عطا فرمایند، تا ما یک بار دیگر اسیر پنجه‌ی ظلم کوچی‌های بادغیس و هلمند نشویم.
با تعارفات فراوان مردم غور که بیشترین رای شان را نا فهمیده به صندوق‌های شما ریختند.

یا هو!!!
ح یعقوبیان فیروزکوهی