آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

کهنـــــه بازان

 

کهنه بازان کهـــنه بازی ســر کنند     وعــظ کهـنـه بـاز از منــبـر کنند
شــکل ومعنی با نهـــاد واحد یست      شاخ وبرگی دیگرش بر سرکنند
زیر پـرده وحــدتی دارنـد بـــه هم      مردمــان با جنگ لفظــی کـرکنند
زور وپـول ویــــا مقــــام دولـتــی      هست افـــزار، خادمان بیشتر کنند
کــی بــود فــرقی میـــان آن همـه       چـون که کـردنـد کارهـای شرکنند
آن شـرار وقاتل وفــر هنگ ستیز      بــرخـــلاف کـــار روشــنگـرکنند
بر خــزائن همچو ماران خفته اند      بهـر حفظش جنگ با خنجــرکنند
کهــنه اند وکهنه کار وکهنه فکـر      کی کلاه وفـکـــر نـو در سـرکنند
باز خواهند زان مــیان مکاره تـر       بربـلا کش خـلـق مــــا رهــبرکنند
تا زنند تیری هــمائی بخـت خلق      ســـر بــریـده بــالهــا پـر پــرکنند
عصرنو را با همین فخر وشکوه      بر شـگون عهــد وسطا ســرکنند
بار دیگــر بــر مـــراد دشــمـنان      آن زمیـن از خــون مردم تـرکنند
بـردوام جنگ وجهل آن ملک را      محــودارند دود وخــاکســتر کنند
نـام بــدهــنـد انتخــاب بهـــتـرین
بد تری را زان میــان افـسر کنند

دیسیمبر 2008 اسن جر منی