آرشیف

2017-1-9

گل رحمان فراز

کنگره جمعیت و امید نوید بخش غوریان!

کنگره جمعیت و امید نوید بخش غوریان!

حزب دلخواه و مورد پسند غوریان حزب است که اقتدار اش توسط قهرمان ملی کشور آمر صاحب شهید احمد شاه مسعود نهاده، تأسیس اش توسط شهید صلح پروفسور برهان الدین ربانی انجام یافته است و بر راهی روان اند که سرمشق داده شده اش را گام های استوار مارشال محمد قسیم فهیم شکل می دهد. 
در فعالیت های حزبی و مبارزات مخالفت با دولت های دین گریز و رژیم های سیاه، فرماندهان ابرمرد، دلیران صادق و فرزندان غیور غور مخلصانه تحت پرچم حزب جمعیت اسلامی به رهبری استاد ربانی شهید رزمیدند، زحمت کشیدند، تلاش نمودند و بلاخره پیروز میدان های مبارزه، مقاومت، ایستادگی و مجاهدت شدند که سهم گیری مجاهدین دوره مقاومت در هسته مرکزی نشان از تقدیر، تمجید و سپاسگزاری از عملکرد شجاعانه و دلیرانه شان بود.
میزان مبارزات فرماندهان دلیر حزب جمعیت اسلامی در غور به پیمانه وسیع ادامه داشت و حتی از فعالیت های روز افزون مقاومت گران مرکزی تحت رهبری مارشال فقید، بسم الله محمدی، امان الله گذر، داود داوود، سید خیلی….! هم قوی تر، مؤثر تر، موفق تر، تکتیکی تر، برجسته تر و پر رونق تر بود که سه شخص ذیل نقش خارق العاده عزت مند را در صف این حزب به نمایندگی از غور انجام دادند که هر یک ذیلا شرح می گردد:
وکیل محمد ابراهیم ملکزاده: وکیل برحال مردم ولایت غور (با بیش ترین آرا) در مجلس نمایندگان شورای ملی می باشد، سمت رهبری مقاومت را از آدرس حزب جمعیت اسلامی برای مبارزه با رژیم سیاه طالبان داشت، وکیل ملکزاده در دوران مأموریت رزمی اش خوب درخشید، اعتماد بدست آورد، اراده نمود، اقدام کرد، بی هدف رزمید، افتخار آفرید، پیروز گردید و محبوب شد. فرمانده مسعود با آنکه هرگز او را ندیده بود، با وی از طریق ارتباطات مکالماتی مصاحب بود و او را پاک نفس ترین و مخلص ترین فرمانده جهادی در بین قوماندان های حزب جمعیت اسلامی می داند و به افتخار از وی برای عبرت گرفتن دیگران یاد می کند.
سناتور محمد داوود غفاری: سناتور منتخب بر حال مردم ولایت غور در مجلس سنا می باشد، از اولین گام های نوجوانی تا حال به هیچ گروه دیگر منوط و مربوط نبوده و از همان اوایل تا حال پرچم جمعیت را بر افراشته نگه داشته است. وی در دو دوره مأموریت کاری که به عنوان سناتور منتخب مردم ولایت غور در مجلس سنا بوده است، هیچگاه از موقف جمعیتی بودن اش انکار نکرده (بودند کسانیکه در ساحات جمعیت اسلامی فعالیت ها داشتند اما به محض حس نمودن مزایا از سمت های دیگر، با جمعیت اسلامی وداع گفتند) و سراسر از این راه حمایت نموده است.
قاضی عبدالقدیر اعلم: قاضی عبدالقدیر اعلم (والی اسبق غور) سمت هماهنگ کننده ولایت غور با حزب جمعیت اسلامی را داشت، قاضی صاحب اعلم در هماهنگ ساختن کمک ها و همکاری های حزبی برای حل مشکلات مردم ولایت غور نقش ارزنده و قابل ملاحظه را بازی می کرد، قاضی اعلم با پاس خدمات که به غوریان در جریان مأموریت کابل اش انجام می داد محبوب و محترم است و از مشورت ها و خلاقیت هایش مردم غور در بخش های مختلف مستفید شده اند و از همان خاطر است که دوست اش دارند.
سه شخص فوق، ایثار و فداکاری های بی شماری را در راه حزب، آرمان حزب و حفظ دیار شان انجام داده اند، مهاجرت، چور، بیجایی، سرگردانی، توهین، مبارزه، مشقت و مشکلات را متقبل شدند تا اینکه افتخارات نصیب حزب جمعیت اسلامی شد. وکیل ملکزاده به اندازه نیم افغانستان رزمید، از جای بی جای شد، از همه چیز باز ماند تا اینکه لشکر سیاه طالب را به شکست مواجه ساخت، همانطور پایه های فعالیت و رشد سناتور محمد داوود غفاری و قاضی عبدالقدیر اعلم بخاطر مبارزات اخلاص مندانه شان توسط دشمنان و مخالفین فرسوده شد و مخالفان شان سراسر کوشیدند تا مانع و سد راه شهره شدن و به قدرت رسیدن ایشان گردند.
اینها تا حال از رهبری و اعضای ارشد حزب جمعیت اسلامی اندک ترین مطالبه، خواست و تقاضای نداشتند، تنها کوشیدند تا بیرق معرفت این حزب را با مرام نامه و اهداف مقدس اش پر افتخار بر افراشته نگه دارند و جمع بست اهداف شان را شهرت دهی حزب جمعیت اسلامی و آرمان های سرنوشت ساز اش قرار دهند. 
اینکه سه بزرگوار فوق از رهبری جمعیت اسلامی کدام مطالبه و خواسته مادی نداشته اند و تنها به فکر تقویت معنویات این حزب بودند (با وجودیکه اعضای مرکزی جمعیت اسلامی از آدرس حزب به مقام های برازنده، دریافت پول های هنگفت، شهرت مناسب و کمال قناعت بخش رسیدند) از اعضای ارشد مرکزی می بایست تا در مورد سهم دهی و سپاسگزاری از مبارزه و ایستادگی ایشان ابتکارات و عملکرد های انجام می دادند و انگیزه افتخار آفرینی مجدد را در وجود ایشان زنده می ساختند ولی هیچگاه کاری نکردند که انجام اش رضایت مندی نسبی مردم غور را بدست آورد.
حال که جمعیت تقریباً رو به ورشکست شدن است، مرکزی ها و ارشدی ها تازه حس نمودند انگار فراموش نمودن چهره های تاثیرگذار و خلاق موجب فروپاشی سقف های آهنین می گردد و از همان خاطر است که در این موقع خوشبینی ها و علاقه مندی های شان به بزرگ مردان فراموش شده بیشتر نمایان است.
در آخر، به رسم حمایت این اقدام و ایده بزرگ مردان ارشد مرکزی را به فال نیک گرفته و متعهد ایم اینکه در این روند تصمیم گیری شان سراسر خیر نهفته است و بدون شک این اقدام شان خالی از فواید، ابتکارات، شهره سازی ها و منسجم شدن ها نخواهد بود.
با مهر 
گل رحمان فراز