آرشیف

2015-1-22

عبدالکریم تایب شریفی

کنفرانس صلح، دموکراسی و وحـــدت ملی در هـامبورگ

 
 
روزشنبه تاريخ 21.02.09 ازطرف افغانان مقيم آلمان درشهر هامبورگ كنفرانس تحت نام د موكراسي ٬ صلح ووحدت ملي تدويريافت ٬ دراين كنفرانس شخصيت هاي علمي وفرهنگي از كشور هاي مختلف اروپا دعوت شده بودند روي مسايل سياسي افغانستان بحث و مباحثه نمودند مجلس را محترم آقاي حقيقت افتتاح نموده و سخنرانان مشكلات سياسي نظامي افغانستان و مسئله خلاء قدرت بعد از اخيرجوزای سال ١٣٨٨ را از زواياي مختلف به بحث وبررسي گرفتند چنانچه آقاي حسيني نكته دان يك تن از شخصيت هاي سياسي فرهنگي شناخته شده كشورروي چگونگي صلح مطالب بسيار جالب وسخنراني گيرائی ایراد نمودند وهمچنان آقايان آريوبي ٬ انجنيرسيد يعقوب نويد ٬ عبدالکریم تائب شریفی، عبدالبصیر صهیب صديقي و آقاي ميرحيدر مطهر مدير مسول روزنامه وزين آرمان ملي كه ازافغانستان دعوت شده بودند ٬ به ترتيب صحبت نمود ند دراخيرتعداد از حاضرين درمجلس نظريات شان را ابراز نمودند وبعداً تصويب قطنامه مجلس توسط محترم شيرمحمد بهادر كه گردانندگي محفل را هم به عهده داشتند قرائت گرديد ومحفل با دعاونیایش به پايان رسيد.

 
کنفرانس صلح، دموکراسی و وحدت ملی درهامبورگ کنفرانس صلح، دموکراسی و وحدت ملی درهامبورگ
کنفرانس صلح، دموکراسی و وحدت ملی درهامبورگ کنفرانس صلح، دموکراسی و وحدت ملی درهامبورگ
 
کنفرانس صلح، دموکراسی و وحدت ملی درهامبورگ کنفرانس صلح، دموکراسی و وحدت ملی درهامبورگ کنفرانس صلح، دموکراسی و وحدت ملی درهامبورگ
 
 

قابل ذکراست که در قسمتِ بحث آزاد هرکدام ازشرکت کنندگان در زمینه های مختلف صحبت نمودند. درضمن آقای خسروی با استفاده از این موقعیت، موضوع کاندیداتوری شانرا عنوان کردند که از سوی منشی کنفرانس اعلان شد که این
 مسئله، خارج ازموضوع کنفرانس بوده وهیچ ربطی به کنفرانس ندارد.
 
قطعنامه
 
کنفرانس علمی و پژوهشی در رابطه به صلح، دموکراسی و انتخابات به ابتکارعدۀ روشنفکران فعال درشهرهامبورگ، جمهوری فدرالی آلمان به اشتراکِ شخصیتهای علمی،فرهنگی و صاحبنظرانِ افغان که ازشهرها وافغانهای مقیم کشورهای مختلف، حضوربه هم رسانیده بودند، تدویر یافت. دراخیراجلاس، شرکت کنندگان بعد ازشور ومباحثه به اتفاق آرا، قطعنامۀ ذیلرا به تصویب رسانیدند:
1_ به منظور تأ مین صلح سراسری درکشور، ایجاب مینماید تایک کنفرانسِ بین المللی در رابطه به افغانستان تد ویریابد.
2_درانتخابات ریاست جمهوری افغانستان، حق رأی افغانان مهاجردرسراسری جهان درنظرگرفته شود وزمینه های عملی آن ازطریق کمیسیون مستقل انتخابات ومجامع بین المللی مساعد گردد.
3_ نیروهای بین المللی تحت رهبری ناتو، درعملیات نظامی شان، حیات مردم ملکی رامد نظر داشته، مسؤلانه برخورد نمایند وحضورشان درافغانستان قانونمند گردد.
4_ سرنوشت افغانستان مربوط به مردم افعانستان است به ارتباط آن، اجلاس فیصله نمود تا کنفرانسها سیمینارها و ورکشاپ ها درداخل وخارج کشوربا همآهنگی با رسانه های اطلاعات جمعی،برگزارگردد.
 5ــ ازآنجايكه میعاد كاررياست جمهوري ازاول جوزاي سال ١٣٨٨ به پايان ميرسد ٬ بخاطر احترام به قانون اساسي اين ميثاق ملي به منظور جلوگيري ازخلاء قدرت رئيس مجلس سنا تا تدوير انتخابات رياست جمهوري تا ٢٩اسد سال ١٣٨٨قدرتِ سیاسی راتمثیل نماید
6_ ماطرفداران تساوی حقوق شهروندان كشور درمقابل قانون ٬ صرف نظر از جنسيت ٬ قوم ٬ زبان ٬ و مذهب ميباشيم ۔ مخصوصاً زنان كشور كه در سه دهه اخير از تما م حقوق مدني وانساني محروم شده اند بايد از تساوي حقوق شان در برابر قانون برخوردار گردند ۔
٧ ـ اجلاس فيصله نمود که تشکیل يك كمسيون صلح درآلمان وادامه آن درداخل افغانستان يك اصل الزامي است
ومن الله التوفيق
 
 ازطرف: کمیسیون برګزارکننده کنفراس