X

آرشیف

کنفرانس سوم دوحه و ما! 

نشست های جهانی و خاصتاً نشستهای سازمان های بلند پایه، ټاپ و معتبر جهانی چون ملل متحد، اتحادیهٔ اروپا، سازمان کشور های اسلامی و سازمانهای همکاریهای منطقوی در مورد افغانستان در مبدأ، مورد استقبال  و مسرت ماست. یکی از عوامل مسرت را درین میدانیم که دارند اجندای خوب، مؤثر و عملی  در مورد حل قضایای ،افغانستان دارند و به نحوی با جهانی شدن قضایاایشان  

،در ایجاد موانع در برابر ادامهٔ مداخلات شرارت پیشهٔ استابلشمنت پاکستان در افغانستا دارند و دارند که در مورد ما، بدون ما تصمیم نمی ګیرند و عوض روی و ظاهری  و عوض حل مؤقت، درک از عمق قضایا دارند به آن  متوجه أند و عوض  حل مؤقت، عمیق أندیش أند و آنرا جدی میګیرند! 

بلی تدویر نشستها  و کنفرانس های جهانی در مورد افغانستان در صورت وجود تخلفات و جنایات حادتر در جهان نشانهٔ از احساس مسؤولیت پذیری جهان  در قبال افغانستان و تراژیدی مردم ما است و از آن استقبال میکتیم. این را نشانهٔ مستند این آن است، خود مداخلات ناروا کرده، خود ریخته و شکسته أند و خود حال و لو به تأخیر جان کاه، در ترمیم و اصلاح نیز میاندیشند، صرف وعده و وخت ګذرانی و ( ت. ویسټ ) وخت ضایع نمی کنند و عمل میکنند و  این را در عمل  نشان هم میدهند که ګویا هنوز که هنوزاست، وجدان و ضمیر  جهان در قبال افغانستان و تراژیدی ملت افغان، نه مرده است و دارند در مورد توقف و یا برداشتن و یا کم کردن تراژیدی ما، و در نهایت امر اضرار آن برخود شان، متوجه أند ، قدمهای مشخص میبردارندو أدای رسالت خېرمیکنند

مسرت داریم که مطابق اظهارات خانم هیلاري کلنتون ( موجود در یوتېوب) « درو می کنند، آنچه کاشته أند و خرمن و  حاصل ګرفتند»، و حال در ترمیم آن بالاخره اقدام مؤثر و ! 

ادای رسالت کنند که، عواقب وخیمتر این تراژیدی را بیشتر از پیش متوجه خود و مردمان مان خود نیز، نه سازند! 

أهمیت کار درین است که آیا واقعاً چنین اهداف خیر درین کنفرانسها و نشست ها ږ، دنبال میشوند و آیا توقف تراژیدی ملت افغان وعواقب بدتر آن را جلوګیری کردن میخواهند و یا  و این شعار های انسان و انسانیت و تراژیدی انسانی صرف و صرف روی کاغذ میمانند و در عمل اهداف شوم بیشتر تعقیب میشوند. میګویند بر قلبها الله متعال آګاه است خبر دارد ماظاهر امر را میبینیم، و چرا چنین بدګمانی ها؟ ما باور داریم که بخاطر کار خوب  اراده و نیت نیک ضرورت است، اما در پلوی آن دانش و فهم  لازم نیز  ضرورت است! 

 

خوب حالا سؤال مطذح است و مشکل در کجاست که تقریباً تمام متخصصان و تحلیل ګران با خبر از وضع عینی و تجارب ایشان و مراقبت آمادګی های کنفرانس سوم دوحه و در تحت تأثیر نشست فورمات مسکو، منعقد تهران ، به طور اکثریت مطلق فکر میکنند که  کنفرانس قریب الوقع، سوم دوحه کنفرانس  بی اهمیت و میان تهی خواهد بود و یا با روشهای غلط، مشاهده شده تا انروز، آنرا بې اهمیت و بی محتوا و ضیاع وقت، خواهند ساخت! 

لذا تمرکز و تذکرات ما درین سلسله به این هدف بوده و هست که بیشتر ازین خود را متوجه عمق قضایا ساخته و سرنوشت افغانها را به تمسخر نه ګرفته ، به ضیاع بیشتر وقت نه روند و در مورد ما بدون ما تصمیم نه ګیرند! أرزش حل تجارب نیک بشری و خطوط سرخ ارزشهای مردم افغانستان روشن أند و داده شده اند.  ارزش ها ملت مجاهد و مسلمانان روشن اند! 

اما

بخاطر جهانی بودن مسایل ومداخلات طویل المدت پاکستان در افغانستان و فریب دادن جهان که افغانستان در خون غرق بهتر است تا در صلح و استقرار که موجب موانع در انکشاف چین در منطقه شود، نتیجهٔ همان سیاست شرارت و غیر انسانی است که عواقب بسیار بدی برای جهان  نیز خواهد داشت! 

تلاش بری ایجاد حاکمیتهای به اصطلاح همه شمول، همهٔ اقوام  و همه زبانها و همه ای اطراف، تلاش و شعار خطاء، میان تهی و فریبنده ، زمینه ساز تجارت تجاران جمهوریت ، ستمی، سمتی، قومی و زبانی  هستند. 

 

حل اساسی و بنیادی ممکن در راههای ممکن عملی، تجربه شدهٔ نیک بشری أند. 

 

اصل شهروندی، یک شهروند یک رأی و آغاز کار برای تحقق این پروسه و با تدابیر تا حال تجربه شده ای انسانی در جوامع بشری و با در نظر داشت سطح انکشاف جامعهٔ ما، و ….راههای و نکات اند که عدم در نظر ګرفتن آنها سبب تشدید جوانب منفی کار شده و موانع حل را تشدید میبخشد! 

حاکمیت  قوانین، مدون، مشروع و در مطابقت به سطح انکشاف جامعهٔ  ما ، راه حل و حل با محتوا و تلاش کنفرانس ها و نشست های جهانی برای 

مساعدت به مردم افغانستان که خود در بین خود به توافق برسند، و به این منوال مطلوب و ارزشمند کار صورت ګیرد، توقع ما ازین کنفرانسها و جهان  است! ً

فرصت ها را نباید ازین بیشتر از دست دادو برما افغانهاست تا چتر ملی و سراسری را چنان ایجاد و سراری سازیم تا مرجع قابل اعتماد  ابتدای برای ملت سالاری افغان مهیا شود و افغانها خود تصمیم ګیرندهٔ اصلی  در چوکات ساختارو میکانیز ایجاد دولت و حاکمیت ملی در قید ارادهٔ ملت افغان به  صورت دوامدار شوند. این ساختار و حاکنیت قوانین خوب و مدون در مطابق به ارزشهای ملی و اسلامی ما به ایجاد سیسم فعال شود که درآن  سیستم،  ملت سالار باشد! 

تشکیل مجموعه ها و کلکتیف های برنامه محور ضرورت و مطلوب أند! 

آما این همه را قومی ، زبانی و سمتی ساختن که در ۲۰ سال جمهوریت شده بود، همان نیمچه  فهمی از دیمکراسی، آزادی و حاکمیت مردم به صورت کذاب و مبتذل بود و هست! 

احزاب، سازمانها و کلکتیف های برنامه محور در چوکات ارزشهای  اسلامی و ملی ما ضرورت و درست و مطلوب أند که از بالا و پایین باید به این پروسه مساعدت شود! در ملت سالاري و در دیموکراسی نفیه ای آن کشنده أند، ولی با ایجاد حزب، سازمان و کلکتیف خود را در زرق و برق کمره ها، وزیر و رئیس دیدن،  همان خطای است که در ۲۵ سال ګذشته و یا بیشترأز آن در عمل سؤ استفاده صورت ګرفت و تا هنوز هم این تصور نادرست حد اقل تحت الذهن اکثریت وجود دارد و خود را به تقسیم مرغان هوا و شکار نه شده وبه طور مالیخولیای مصروف دیدن خواب خرګوش کرده اند. 

عصر کنفرانس بن و صدور حاکمیت های استخباراتی با بادیګاردان خارجی و یک قطبی بودن جهان به پایان رسیده! 

آمریکا در آستانهٔ انتخاب بد و بدتر ریاست جمهوری قرار دارد و جهان چنانچه ګفته آمدیم، دیګر یک قطبی نیست! 

مرجع درست حاکمیت همانا حاکمیت مشروع ملت سالار و نظام ملت سالار است! 

هر نوع راههای کوتاه و عدم دقت ها، به مشروعیت حاکمیت و عوض اصول،  به فروع چسپیدن که تا حال چنین معلوم میشوند، نتایج کار کنفرانس قریب الوقوع دوحه را بی محتوی و ناکام  و فرصت های بیشتر را ضایع خواهند ساخت! 

افغانستان و منطقه ، راه حل مناسب ، با مصارف کم و زمان متناسب کم، نیاز  دارد. توافق مقدماتی به  ساختار های ملی خیر اندیش قابل قبول برای اکثریت و اعتنای بنیادی، نهایی سازی این همه در چوکات قانون اساسی مشروع، مانند وثیقهٔ ملی ، و به وجود آمده که درین عرصه برنامه ها، منطق و به این ترتیب به صورت مشخص و راههای حل مشخص در عالم اسباب متوصل شدن ضرورت است! 

 

مدافعان منافع ملی، محور ملی و …درین مورد نسخه ها و راههای حل دارند که  در رأس این تلاشهلی افغانی حق انحصاری و حق تصمیم انحصاری برای  خود و هیج ساختار دیګر را نمی  برنامه های طویل المدت و قصیر المدت مشخص و تعریف شده و از جمله لویه جرګهٔ تعریف شده، بلی تعریف شده و … در راه خروح ازین بحران و  ایجاد حاکمیت و ساختار ملت سالار دارند! 

 ما به انقلابها و انقطاب ها باور نداریم.

 اصلاح و ریفورم را اولویت میدهیم!  

آما اګر دیګر راهی نباشد، توصل به تمام وسایل متداول را جواز میدانیم! 

نه ګذارید، ګره دست به دهن خلاص شود! 

و ما علینا الا البلاغ المبین 

دوکتور صلاح الدین سعیدی 

۱۸/۶/۲۰۲۴

۰۰۴۴۷۸۸۶۴۷۴۶۳۸

 

X

به اشتراک بگذارید

نظر تانرا بنویسد

نوشتن دیدگاه

دیدگاهی بنویسید

مطالب مرتبط

پیوند با کانال جام غور در یوتوب

This error message is only visible to WordPress admins

Reconnect to YouTube to show this feed.

To create a new feed, first connect to YouTube using the "Connect to YouTube to Create a Feed" button on the settings page and connect any account.