آرشیف

2017-2-16

جام غور

کم کم بسوی گوسفندی شدن

کم کم بسوی گوسفندی شدن

این تذکره یک خواهر ماست، وی با همین تذکره کارمند رسمی دولت است.
حالا کسی نیست از مامور ثبت احوال نفوس بپرسد که:
این خانم به کدام دین میانه است؟
ملت= میش (گوسفندی) معلوم است که این تذکره در سالهای پسین توزیع شده چون ملت میش بودن ما چند درصد تایید شده و این فیصدی روز به روز روبه افزایش است.
و اینکه چطور با همین هویت میش بودن در حکومت استخدام شده، نیاز به جستجو ندارد، اساس دولت گوسفندی بود و علاوه بر آن (واسطه+پیسه …. و این روز ها آزار اذیت زنان در ادارات دولتی سرو صداهای بلند کرده است).

نام نویسنده: معلوم نیست