آرشیف

2015-9-7

afrotan

کمک های خارجی بیت المال محسوب شد !

هیچکسی نه فهمید که چرا آن روزی که شهزاده  اشرف خان غنی برای آغاز کار سه ساعته روز مره خود آمادگی میگرفت  ناگهان حنیف  خان  اتمر نه تنها رفیق گرمابه و گلستان خود و درعین حال که مشاور خاص مافیای و امنیتی  ارگ است بلکه در جایگاه  «  ولی نعمت!! » تاریخی وتقدیس شده با آب زم زم مکه معظمه بر آنحضرت  نفوذ و حضور دائمی دارد با کمال میل  ومهارت فوق  العاده ای استخباراتی  که نسل درنسل و از نیاکانش به میراث  گرفته است گروهی از «اُلَمایی !!» عزامی که عزم را جزم ساخته بودند تا به زیارت بابا صاحب نائل آیند  نه آن علمای عظامی  که قشر بسیار ارجمند جامعه  را تشکیل میدهند ، بنام شُرب و مأکل به قلعه ارگ دعوت فرمودند و از مرشد استخاره ای اش نیز خواستند تا این اُلمای کرام را با ارشارات خاص و داهیانه خویش ارشاد فرمائند ومرشد محمد اشرف خان غنی دامت برکاته نیز ازشروع تا به آخیر فیو ضات و کرامات " حکومت وحدت ملی !" را که تحت اشراف و نظارت مستقیم  حضرت اشرف غنی با شیوه د اعشی ازجنس کوچی  گری مدیریت میشود به محضر صد ها تن از همان " اُلمائی " کرام با مارک و دیزائن استخباراتی نوین…..

ادامه مطلب اینجا