آرشیف

2020-2-23

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی

کمپنی محترم احداث کار و زار میکند وغور را دارد اعمارمیکند

آری کمپنی احداث درعرصه های گونه گون ساختاری کار می کند ودر غور کار این کمپنی، چشم گیر بوده واست کارهای عملی وقوی، خیلی ها مهم درشهر فیروزکوه انجام داده است که میتوانیم از تعمیر قرارگاه قومندانی امنیه / پولیس غور یاد نمایم که چهره و رنگ این شهر رنگ و رو باخته را یک باره گی تغیر کیفی عطافرمود، کارهای دیگراین کمپنی را درعرصه های، ساختاری این گونه یاد آور می شویم تعمیر آبیاری غور، تعمیر ریاست محترم انکشاف دهات غور، تعمیر مکتب لیسه شینیه "شراغ دان" و دها پروژه ساختاری دیگر از کار های مهم وانجام شده ی کمپنی محترم احداث درشهر ما، فیروزکوه است. کمپنی محترم احداث یک کمپنی امانت دار و بابرکت درسراسر غورشناخته شده است همه این کارهای را که ذکر نمودیم بخوبی وامانت داری انجام داده است.
به رهبری این کمپنی محترم این ذوات محترم قرار دارند جناب آقای معتصیب زاده صاحب وپیر محترم از سلسله پیر شیرزاد سید عبدالعلی  آقا "شیرزادی" که برهمه خانواده های محترم غور این نام آشناست و اکنون یازده کیلومتر سرک و یک پل صد متره روی آن کارهای مقدماتی را به رهبری انجینر پر تلاش ، انجینر کار آزموده، با بیش از بیست وپنج سال سابقه کار درپروژه های بزرگ چون سلما کارهای قوی را انجام فرموده اند، آری این انجینر محترم جناب آقای احسان که در بین انجمن های انجینران زون جنوب غرب یک نام کاملا آشنا به همگان است، کار این پروژه همین اکنون دو دسته در گرفته، مطابق پلان ونورم های قبول شده ساختاری توسط کمپنی احداث به رهبری انجینر صاحب احسان درحرکت افتاده است مهمتر از همه این است، که همه مردمان غورپروژه سرک وبرق را جهاد ساختاری وجهاد سازندگی همگانی قبول نموده اند، الله اکبر!!! همه آستین برزده اند، چه مخالفین محترم حکومت وچه چکومت همه تلاش دارند تااین کمپنی را گسترده وهمه جانبه همکاری نمایند وبلآخره خودهارا درآینه های پورت های بازرگانی همه دنیایی ببینند.

حسام الدین یعقوبیان فیروزکوهی