آرشیف

2015-1-14

محی الدین عزیزی

کلید آبـــــــــادی بدست جوانان است

 

به این باور باشد که جوانان نیروی سازنده امروز وفردا هستند در واقع توانائی های ذهنی ، جسمی انسان بیشتر در دوران جوانی وبلآخره به اوج خود میرسد . با این هم فراموش نباید کرد که جوانان قوای جسمی دارند از همین جاست که ملت ها بیشترین سود را در مسیر تکامل وترقی از جسم جوانان می جویند . ولی با تاسف در افغانستان وبلاخص در غور این مسیر جریان ندارد هنوز جوانان از طرف زور گویان وجنگ سالاران تهدید میشوند .
راستی بااین باور که جوانان امروز بسیار دارای نیروی عظیمی که در جسم وجان اکثرایت جوانان وطن نهفته است وچه گونه باید از این نیروی پر قدرت نهفته است دریافت وآن را به گماشت واز آن در آبادی ووانکشاف وترقی کشور استفاده نمود .
امروز جوانان را که از اهلیت کار برمیاند از آنان استفاده درست صورت نمیگرد واز طرف زورگویان وجنگ سالاران دیروزی و امروزی تهدید صورت میگرند جوان که در انکشاف وآبادی کشور فکر میکنند وتوان کار های سیاسی ، اجتماعی ، واقتصاد را دارا میباشند به درواز ه حکومت جاه داده نمیشود از دست جنگ سالاران وزور گویان منطقه .
به باور آگاهان مسایل اجتماعی وسیاسی جهان وملاحظات مشهود دیده میشود که کشور ما به عنوان یک جامعه جوان که فرایند گزار از جنگ وبحران به صلح وهمزیستی مسالمت آمیز به تصنیت تجربه مکند جوانان در این کشور با چالش های روانی ، اجتماعی ، سیاسی وفرهنگی فراوان روبرو میباشند که بیکاری وعدم اعتماد به آینده اعتیاد به مواد مخدر از دواج های اجباری فقر وبحران های قومی مذهبی ازقبل پیش بینی است از وضعیت جوانان موجود که در جامعه امروز زنده گی دارند تمام این جوانان د چار مشکلات اقتصادی میباشند نه دولت برای شان توجه نکرده و ندارد واز این نیروی پرقدرت باید در امورات اداری اجتماعی ، سیاسی استفاده عظیمی صورت گیرد.
استعداد نهفته که در وجود جوانان موجود است در زمینه های پرورش وآموزش به بیرون عرضه میشود واین امر خواست محیط سالم وبا ثبات است بدون تردید محیط سالم ودوران دغدغه های بحران امروز کشور بستر خوبی برای دریافت وانکشاف اندیشه ونیروی خلاق نوجوانان وجوانان شمرده میشود امروز بسیار از کشور های جهان وجود وحتا بقای شانرا استعداد همت وحمایت جوانان شان استند پیشرفت وترقی کشور ها مستقمآ به نیروی کار جوانان پیوند میخورد پس چی اسباب وعواملی برای کشف وانکشاف استعداد جوانان در کار است

عامل در رشد استعداد جوانان :
1- امنیت سراسری 
2- توجه والدین وخانواد ها 
3- حس کار واعتماد به نفس 
4- استفاده از وقت وفرصت مناسب 
5- فراهم آوری آموزش وپرورش 
6- فراهم آوری مهارت های مسلکی وفنی .
7- پلانگذاری در وجود جوانان نهفته است .
استعداد واحساس جوانان وتبارز واسباب نیرومندی جوانان را تشکل میدهند . عامل نیرو مندی جوانان همانا دوچیز است یکی همت وپشتکار خود شان ودومی محیط سالم وسازنده که تضمین کننده رفاه در جامعه .
اولیای امور برای مهیا ساختن یک چنین محیط مامور اند تا جوانان قدرت سهم گیری در کار ها ومصدر خدمت به جامعه شوند .باتاسف که در غور چنین نیست .
ترقی در وجود جوانان نهفته است در تمام جهان بیروی جوان به حیث قوه وآنرژی کار شناخته شده واستخدام میشود در کشور های امروز مدیون کارکرد جوانان شان استند کشور های شرقی مثل جاپان که امروز پادشاه صنعت جهان محسوب میشود مردم شان در یک شبانه روزه 16 ساعت کار می کنند پس طوریکه در جهان امروزی دیده میشود کلید آبادی وبازسازی به استعداد جوانان نهفته است باید از این استعداد واز این کلید سر سبز استفاده معقول شود .

بااحترام 
محی الدین «عزیزی» محصیل دانشگاه کابل