آرشیف

2020-8-10

رفعت حسینی

کلبه ها

در کلبه های چوبی اندیشه
مسکن گزیده اند:
آواره واژه های بال ودفتر وآیینه .
 
***
 
پوسیدن و گسستنِ آوا ها
در قاب های سربی
ـ با شیشه های شکسته ـ
آویخته ست برتمامی دیوارهای پوچی دیرینه.

 
دوهزاروهفده
آلمان