آرشیف

2014-11-17

مولانا کبیر فرخاری

کلاه دانش

 

ز دلـبـــر بــی سـبـــب دل بـر گـرفـتــم
جــگــــر در سـیـنـــه ی آذر گـرفـتـــم
 
بـهــارم جـلــوه ی فـصـل خـزان است
ز سـرخـی گـونــه را در زر گــرفـتـم
 
رود آهـــم ز روزن تــــــا ثــــــریـــــا
ز چـشـم از خون دل سـاغـر گـرفـتـم
 
عـبـــث جـــویــــم ز آب زنــــدگــانــی
بــه ظـلـمـــت راه اسـکـنــدر گـرفـتم
 
خـیــالــی مـیـکـنـم شـیـریـن دهان را
شــــرنـــگ تـلـــخ را شـکـــر گـرفتم
 
به حق فکرم ز غفلت در ستیز است
خـــط بـــاطـــل بــه هــر دفـتر گرفـتم
 
ره مــومـــن نـفــاق و کینه توزیست
بــــه نـــا چــاری ره کــافـر گــرفـتـم
 
نـظـــام کـهـنـــه نــاید بـعـد ازین  کار
کـلـیــد از نـــو بـه قـفـل در گــرفـتــم
 
شوم چون موج سر کش بـا ابـاطـل
پـنـــاه تـــوده را سـنـگـــر گــرفــتـم
 
شـتـــاب تـازه مـی بخـشد به رزمــم
کـــــلاه دانــش ار مـغـفـر گـرفـتـــم
 
چــو مــرغ صلـح گیتی نامه بر کف
بـطـــرف بــام گــردون پـــر گـرفـتـم
 
ز پــــژواک صـــدا از گـنـبـد چـــرخ
خـبــــر از طـــارم اخـضــر گـرفـتــم
 
شـمـیـم عـطر گـل بـــویـد دمـاغــــم
نـسـیــم دامــــن عـــنـبـــر گـــرفـتـم
 
بـگــویـــم تــا بـه (فـرخاری) حقایق
سـکــوی گــوشـه ی مـنـبـر گـرفـتم
 
 

نوت:محترم ساقی بخاطر فلتر نقد شما کسیل است
 
مولانا کبیر فرخاری
ونکوور کانادا