آرشیف

2014-12-11

احمد شاه سلیمی

کلام بی عمل

دلا برخیز کاین مجلس به شورو شـــــر نمی ارزد
هزاران قیل و قال اینجا زجو برتــــــــر نمی ارزد
 
مکن آرایش ظاهر، چو در باطن دغل بــــــــازی
مسیرورسم «ویندوری1»به دردســـــــر نمی ارزد
 
شراره میکشد آتش، فسون را صد قبــــــــا سوزد
سرای ناسپاسی ها، ازین بهـــــــــــر نمی ارزد
 
همه لاف و گزاف اینجا، مزاج نامـــــرادیهاست
ستور یاس کذابان،بیک شبــــــــــــدر نمی ارزد
 
بیاد آور عزازیل را، بآن آغاز و انجــــــــــامش
غرور و نخوت دنیا، بیک بـــــــــاور نمی ارزد
 
زعیش و نوش شیطانی، ملال خاطــــــرم یاران
شب دیجور افسونگر، به زیب و فـــر نمی ارزد
 
به خواب دوش دیدم، ناله و فریاد محزونــــــــان
اهای، ای!حاکمان، این رویه بر کافر نمی ارزد
 
زمن برگوی واعظ را، که ای پیر کهن تـــــا کی
کلام بی عمل داری، که بر منبـــــــــر نمی ارزد
 

 «ویندوری»با اضافۀ «ی» نسبی فردیکه در سریال ترکی پس از باران نقش مرکزی دارد.