آرشیف

2014-12-29

عبدالکریم خشنود هروی کهدستانی

کـَـــــم کُــــــن هــــــوات !

ایکـه تو گُـــریز نـداری از ممــــات،کم کُن هـــوات!
همچو فرعون،مست آن نیل و فرات،کم کُن هـــوات!
تــــو نکردی خدمتی اندر حـــــیات،بس کُن چــــرات
گـــر تو از آن کا بلی یا از هرات،گُــــم کُن هـــوات!
بنگر!یک لحظه بر این کائـــــنات،ای بی ثبـــــــا ت!
بیخبرازخا لــــــــقی و ذکرِصفا تش،کم کُن هـــــوات!
تشنه ای فِسق و فســــا د،بی ما هیـــات،پُر ما دّ یا ت
هرکُجا هستی توازقـــندوزو یا ازکلات،کم کُن هوات
خائن وخونخوارخلق درهرجهات،گـــوش کُن نُکات!
بهرتو،بازاست همه آن سرحــــدات،کم کُن هــــوات!
چـرس و تریاکت ،بــــتو داد ثــــمرات،در صا درات
تا به فَـــرقَت غـــــرقی اندرسَیِئات،بس کُن هـــــوات
خــوبرویان در کنار،چون شاخ نبـــا ت،دانی لُغا ت؟
یا که در فرهنگ،تو داری باقیات؟!کم کُن هـــــوات!
روغن و شیرت رســــد ازآن دِهـــا ت،بد ذ ُرّیا ت !
کَی تو دیدی در حیا تت مُشکلات،کم کُن هــــــوات!
جَور و ظُــلمِ بیحَدَت،هست آن مَمات،در واقعــــا ت
کَی تو شفقت کرده ای درتایبـا ت،کم کُن هـــــوات!
خون مِلّت،بهرِ تو چون مایعات،هست اشتهـــــــــات
تا بنوشی هرزمان ،درآن ساعات،کم کُن هــــــوات!
چون نباشد دانشت،چون جامـــــــد ات،نیستت آفا ت!
ازعذاب ِ دوزَخَش ،نیستت نجات!،کم کُن هــــــوات!
افـــــتراها کرده ای،بس شایعــات،بر اُمَـــــــــهّــا ت
ترس داری از حقایق واز واقعات،کم کُن هـــــــوات!
اختطا فِ کودک وهم آن َبنات،بهرِمادرچون وفــــات
توبفکرنشه و چرس وقمار،کُنی تَرات،بس کُن هوات!
بِلبِشو اند اخته ای در سینه پُر خا طرات،این آبـــد ات
سیل جَهلت برده ازما، آن حاصلات،کم کُن هـــوات!
سوختیم اندر نفــــاق وفراوان ضایعات،گُم شد ثبــات
کَی گرفتیم،پندی ازآن کُلّیــات،ویا بدادیم آن ذکــا ت؟
زانسبب گردیده ایم،ذرّه ذرّه چون رُفات،وا، دعا ت!
این دِلِ(خشنود)کفد،از جَورِظُلم و خائنات،چشمم دوات
خامه ام گوید ثنا برخالقِ غوروآن هرات،یا صالحات!
—————————————————
عبدالکریم خشنود هروی کهدستانی
شهر کییف.06-11-2010م…