آرشیف

2014-12-28

محمد نعیم جوهر

کـمـکِ بــــا نمک

سربُرده سوي چاکِ گریبان کمک کمـــــک
یعنی که گشته باز پشیمان کمک کمـــــــک
 

ازبیقراري دلِ درخون نشستـــــــــــــه ام
دیدم به دیده نم نمِ باران کمک کمــــــــک
 

برحُسنِ بی نقابِ توای ماهِ آسمــــــــــــان
انگشت گزیده هرکی به دندان کمک کمک

خونِ دلم به پاي تو روزِ رسیدنیســـــت
ازراهی کوه ودشت وبیابان کمک کمک

فریادِمن به هردوجهان میشودبلنـــــــــد
تامیروي به مجلسِ یاران کمک کمــک

آخرزدستِ این دلِ بیتاب وسرکشــــــم
گشتم غلامِ عشقِ نیکویان کمک کمک

بریادِ روزهاي جواني آن زمــــــــــــان
سرمیزنم به قرغه وپغمان کمک کمک

با آنکه دیدنِ تو مُیسر نشد مــــــــــــرا
عشقِ تومیکشد زدلم جان کمک کمک

این تاجرانِ دین مکرر هزاربـــــــــــار
خوردندقسم به آیتِ قرآن کمک کمـک

ای هموطن بیبن که غلامانِ اجنبـــــــي
آخرشوندروانۀ زندان کمک کمـــــــک

ای دل زراهی عشقِ حقیقي توعاقبــت
شایدرسي به(جوهرِ)ایمان کمک کمک

محمد نعیم (جوهر)
12 09.2011
آلمان