آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

کـمـبــود آب در شـهـــر چـغــچــــران

زمستان سال 1391 از نگاه برف وباران پیامد خوبی نداشت واکثر مردم در تشویش ودلهره از خشک سالی در هراس هستند با شروع فصل بهار سال 1392 همهمه آب در مرکز ولایت غور اغاز گردید کانال پوزلیچ که از جانب وزارت انرژی و آب انرژی وآب تحت بازسازی قراردارد یگانه منبع تامین آب برای محیط سبز در شهر چغچران است وامکان دارد که آب دیر تر به کانال سرازیر شود وغرس نهال وآبیاری به مشکل مواجه گردد روی این ملحوظ مقام ولایت غور مکررآ اصدار امر نمودند تا تشویش مردم از نگاه کم آبی مرفوع گردد وطی چندین نوبت جلسات به این ارتباط تدویر یافته است دیروز 3حمل جلسه به ارتباط آب کانال در اداره حوزه دریایی به اشتراک رئیس محیط زیست , رئیس زراعت , تیم تخنیکی پروژه سیاسنگ وشرکت قراردادی کانال تدویر یافت تمام جریانات بصورت مفصل بحث شد وشرکت آمادگی نشان داد تا کار خویش را از نقط صفری تا پنج کیلومتری کانال پوزلیچ هرچه زود تر به پایه اکمال برساند وبرای شرکت مهلت داده شده تا 10 حمل باید آب در کانال جاری گردد والی شرکت مورد پیگرد قانونی قرارمی گیرد وشرکت قراردادی وعده سپرد که شرکت حاضر در صورت ضرورت شدید وامکان متضرر شدن مردم توسط واتر پمپ های قوی آب را به کانال سرازیر نماید .
بتاریخ 4حمل تیم فوق عملا از جریان کار در کانال پوزلیچ بازدید به عمل آوردند وتمام نقاط که کار دران جریان داشت مورد بازدید قرارگرفت وبار دیگر به شرکت هشدار داده شد تا هرچه زود تر آب را در کانال جاری سازد .
کانال پوزلیچ به ظرفیت سه متر مکعب آب در فی ثانیه بازسازی می شود که با تکمیل این پروژه شما ل وجنوب شهر چغچران از کمبود آب زراعتی نجات می یابند ومحیط شهر سبز خواهد شد استدیوم ورزشی سبز خواهد شد .
راه های عملی برای آبیاری بهتر شهر چغچران :
1-حشر عمومی برای پاک کاری کانال پوزلیچ , دهن کاسی , خیر آباد , جام به اشتراک مردم براه انداخته شود .
2-در هرکانال 1الی دونفر میراب استخدام گردد ومعاش میراب از جانب مستفیدین آب در هر ماه پرداخت گردد .
3-سه نفر تنظیم کننده آب از جانب اداره زراعت , شاروالی وریاست حوزه دریایی روزانه برای کنترول آب موظف گردد .
4-آن عده همشهریان که بالای کانال ها خانه ساخته اند مجبور ساخته شوند تا مانع جریان آب نگردند .
جریانات فوق برای آگاهی همشهریان نگاشته شد وما متعهد هستیم که مصدر خدمت برای مردم باشیم واین حرف را در عمل به اثبات خواهیم رساند .در پایان چند قطعه عکس از جریان نظارت کانال پوزلیچ ضم این نوشته کوتاه گردید .

بااحترام 
محمدامین وکیل

 

کمبود آب در شهر چغچران

 

کمبود آب در شهر چغچران

 

کمبود آب در شهر چغچران

 

کمبود آب در شهر چغچران

 

کمبود آب در شهر چغچران

 

کمبود آب در شهر چغچران

 

کمبود آب در شهر چغچران

 

کمبود آب در شهر چغچران

 

کمبود آب در شهر چغچران

 

کمبود آب در شهر چغچران

 

کمبود آب در شهر چغچران

 

کمبود آب در شهر چغچران

 

کمبود آب در شهر چغچران