آرشیف

2015-1-2

مهر پویا مستعار

کـــوچــــه بـــــاغ زنــــدگـــــــــــــی

 
>>>>><<<<<<<< 
 
بیخبر از گذشته
غافل از آینده
در امتداد کوچه باغ زندگی سیر میکردم
در خیالم قصری از سرور،
خوبی و احسان و نور
تجسم بهار، ثمر تابستان،
نسیم فرحبخش خزان، فرحت زمستان
افسوس که در پشت تک درخت قله وصل،
هیزم شکن ! نه، پیکان سرنوشت
عندلیب را جستجو میکرد.
 
مهرپویا مستعار
فیلادلفیا