آرشیف

2014-12-24

استاد فضل الحق فضل

کـــودک امــروز

کـود ک ا مـروز مـا فــردا چـو رهــبــر می شـود
پـیـشــوا ی دیـن و دولــت مــرد سـنـگــر می شود

کـسـب تـحـصـیـل وتـعَــلــم شـرط با شـــد بهـر ا و
اهـل دا نـش بـعــد ازین سرهنگ لشکر می شـود

طـفــل امـروز وطـن فـردا به حـکـم عـلــم و عـقــل
کــد خـدای خا ک و مـلــت مـــرد ا فـخـر مـی شـود

عـا قـبـت ایـن طـفـل مـعـصـوم وطـن از لـطــف حق
خود به چـشـم وقـلـب دشمن هـمچو خنجـر می شـود

وای و دردا ایـنکه د ر پـهـنـا ی ایـن کـشــور هـنــوز
لا لـۀ صـحــرا یــیـش بـیـهــود ه پــر پــر مـی شـود

طـفــل رنـجـور وطـن ا ز فـضــل و ا حـسـا ن خــد ا
چون ذغال ا ز فـیـض دانـش همچـو اخگرمـی شـود

پــور نـو آمـوز مــا ا ز نـور د ا نــش بـعـــد ا زیـن
یـا وزیـر مــمــلـکــت یـا د ا د گـســتـر مـی شـود

ا ز طـفــیـل خـون پـا ک مـلـت هــرد م شـهــیـــد
بـا ز صـحــرای وطــن ا ز لالـه احـمــر مـی شـود

ز ا نـتـحـا ر و ا نـفــجـا ر و قــتــل عــا م کـود کان
کاخ ظا لـم وا ژگـون ا ز عـــد ل د ا و ر می شـود

ا ز دعـای بـیـنــوا یا ن روزی اسـتـکـبـا ر عـصــر
بـر تـنـا ب د ا ر بـسـته هــم به مـحـضـر مـی شـود

قـا تــل بـی آ بـرو ا ز عــد ل و ا نـصـا ف خــد ا
شـرمـسا ر ا ز کـرده هـا د ر روز محـشـر می شـود

مـن یـقـیــن دارم که ا ز احـسـا ن و لـطــف گـرد گا ر
خـا یـن د زد و دغـــل مــرد ا ر مـعــبـــر مـی شـود

شـا د باش ا ی طفــل پـرشـور وطـن کـز لـطـف حـق
رســتـمـی در مـلـک تـو مـولا و رهـبــر مـی شـود

ری نـزن ای طـفـل با ا حسـا س کـز فـضــل خـد ا
عـا لــمــی با د ا نـشـــی مــلا ی مـنـبــر مـی شـود

ا ز طـفـیـل خـون مـلـت صـلــح مـی آ یــد پــد یــد
حـا فــظ قـا نـون مـلــت شـــرع ا نــور مـی شــود

تـوشـۀ مـردا ن حـق هـرجا ثـبـات و هـمــد لـی ا سـت
هــمـت مـرد ا ن مـــرد هـمــوا ره شـهــپــر مـی شـود

ا زبـک وتا جـیک و پـشـتـو ن با هـــزا ره هـمـنـو ا
هـمـچـو ا یـا م قـــد یـم با هــــم بـرا د ر مــی شــود

طـفـلـک نـوزا د مـا ا ز قـعــر ا یـن د ریا ی خـون
هــمـچـو مـولانـا ی بـلـخ خـورشـیــد خـا ور مـی شـود

کـود ک ا مــروز مـا فـــرد ا ز فــضـــل گــرد گا ر
خود ا مـیــر شـهــر د ل سـلـطـا ن کـشـور مـی شـود

استاد فضل الحق فضل
چـغـچــرا ن دیار فـیــروزکــوه غــور قـوس سـا ل 1392 هـجــری شـمـســی

این پارچه به مناسبت روز بیـن الملـلی حمایت از کودک (20 نومبـر مطابق 29 عقرب سال جاری ) در تالار مجا لس مـقـام ولایــت غور درحین سخنـرانی ها ی اشتراک کنـنده گان فی البد یهه بـراساس تقاضای دوستان استاد سروده شـد وبلا فاصـله درین محـفـل توســط خود استـاد به خوانـش گـرفـته شـــد .که مورد استـقـبـا ل گرم اشـتـراک کـنـنده گا ن قـرار گرفــت.