آرشیف

2015-1-12

محمد امین وکیل

کــــــــــــــــــــــی مسئول است

 

زمانی که گذر تان به نقاط دور ونزدیک ولایت غور بی افتتد چشمان تان ناگزیز به ساختمان های پخته می افتتد که یا خراب شده ویا در حال خراب شدن است وبی اختیار به ذهن خطور می نماید که مسئول کی است مردم , شرکت های ساختمانی , موسسات وادارات دولتی که مالک پروژه ها بوده اند . وبی اختیار به ذهن خطور می نماید که یا نظارت نشده , یادرست انتخاب نشده , ویا معامله شده , ویا …………………………..وهرچه شده خیانت شده است .
ومن به ده ها مورد این ساختمان ها را دیده ام که مشت نمونه خروار چند قطعه عکس را که شخصآ اخذ نموده ام وبه سایت جام غور انعکاس دهنده فعالیت های اجتماعی غور می فرستم تا نشر نماید زیرا به گمان من اکثریت کسانی که توسط اداره ویا موسسه شان این ساختمان ها اعمار شده هرروز به بسیار غرور پشت کمپیوترمی نشینند ودر بین سایت ها به گل گشت می پردازند ویگان کلمه انگلیسی هم استعمال می نمایند تا به مد امروزه دانش خویش را برخ مردم به کشا نند واگر بخت یار بود این آقایان این عکس ها را خواهند دید واز شرم آب شوند وبر خویش لعنت ها به فرستند که چرا این همه پول دولت وجامعه جهانی مصرف شد واین ساختمان ها پیش از وقت تخریب شده است .
پیگیری تخریب این ساختمان ها ایجاب تحقیقات بسیار گسترده را می نماید که فکر نکنم که این حکومت فعلی که آفتاب سر سنگی ازان باقی مانده است این موضوعات را پیگیری نماید زیرا من به عینین دیدم که بتاریخ 5جدی 1392 در کنار شفاخانه ولایتی غور جوی چه ها ی سرک را در زیر ریش دولت کانکریت ریخت می کردند در صورتی که درجه برودت هوا منفی 34درجه سانتی گرید را نشان می داد ومن از شرم آب می شدم وفکر می کردم که آن کانکریت با گرم شدن هوا به خاکستر تبدیل می شود وآن جوی چه تخریب می شود . زیاده از تفصیلات بیشتر می گذرم تصاویر را به دقت به بینید وبعد آن لعنت به فرستید :