آرشیف

2015-1-24

خداداد خیراندیش

کــــــــدام والی و چـــــــــه وقت؟

 

بعدازشروع دوره نوین وحکومت آقای کرزی درافغانستان همیشه دررسانه هااززبان مسئولین انکشاف متوازن رامیشنیدیم.به فکراین افتادیم که اکنون برای ماچانس طلای میسرشده وغوری دروافتاده ماکه درطول سالیان متمادی وتحولات گوناگون درتمام عرصه ها(علم ,فرهنگ,اقتصاد…) صدمه دیده است تحت نام انکشاف متوازن آبادوبازسازی خواهدشد.چون همیشه مسئولین بلندپایه شعارانکشاف متوازن وبازسازی راسر میداد ند.امابرعکس تیرامیدوآرزوی مابه خاکسترخوردانکارنمی کنم بازسازی های صورت گرفته وکارهای شده امانی بصورت متوازن.نمونه های بسیار  اندک ازبازسازی بچشم میخورداماآنچه که مردم محروم ماآرزوداشتندونیازداشتند برآورده نشد.بجواب کسانیکه می گوینددرغورقبلاچیزی وجو دنداشته وحیثیت یک خانه ویران راداشت که بایدازنوساخته میشدبرعکس ولایات دیگر؛بایدگفت؛درساختن خانه ویران شده ازنوبایدبشترتلاش صورت گیردومنابع بشترمصرف شودتاخانه ساخته شده که صرف رنگ آمیزی وتزئین میخواهد.آنچه درتمام ولایات دیگرمصرف شده وکارصورت  گرفته به مراتب بشتراست نسبت به غور.امامشکل درچه بوده ؟ آنچه همیشه موردانتقادشدیدمردم درزمان های مختلف قرارگرفته کارکردهای والیان بوده است.درطی سالیان حکومت آقای کرزی چندین نفربه عنوان والی درولایت غورایفای وظیفه نموده اند.تعدادی زیادشان موردانتقادمردم قرارگرفته وبالآخره به نارضای وحتی تظاهرات مردم مواجه شدندووظیفه خودراترک نمودند. چون کارکردهای شان نتوا نست قناعت مردم را حاصل نماید. اماچه وقت وکدام والی خواهدتوانست به غورخدمت نموده وقناعت مردم رافراهم سازد؟
اینبارچشم انتظارهمه مردم غورومخصوصاماجوانان ومحصلین سخت منتظرکارکردهاوخدمات آقای" رحمتی"والی کنونی است.امیداینباردو ره آقای "رحمتی"جواب شودبرای سوال ما((کدام والی وچه زمان به غورخدمت خواهد کرد؟ )).
امایک نکته دیگرراباید یادآورشدوآن اینکه همیشه والیان ملامت نبوده اند.اکثری والیان قبلی درشروع کارخودخدمات راانجام دادند. اماشایدماهم گاهی بخاطری منا فع شخصی خود, موقف وچوکی خود ویاازآدرس فلان قوم وفلان منطقه ازکارهای والیان قبلی سوء استفاده کرده باشیم.غورمنوط به چندرئیس ,وکیل ویامتنفذوکلان یک قوم وقبیله نیست. غورخانه مشترک همه غوریهااست وبازسازی وانکشاف هم مربوط به منطقه خاص وقوم خاص نیست.بلکه حق همه غوریها است.حکومت محلی هم مربوط به عامه مردم بوده ودربرابرعامه مردم مسئول است وبایدبه مشکلات عامه مردم رسیده گی نماید وبه سوالات عامه مردم پاسخ ارائه کند .تقا ضای من به عنوان یک جوان و شهروندکوچک ومحروم غو رکه همیشه ازدردورنجهای مردم خودوازحق تلفی های که به حق غوریهاشده رنج میبرم ازتمام بزرگان ,سران اقوام ومسئولین اراکین دولتی اینست: که بیائید؛صادقانه وبیطرفانه بااداره محلی همکارشویم .بامسئول اداره محلی ازآدرس تمام ملت ومردم غورصحبت نمائیم وبرای حل مشکلات مز
یدمردم غورحکومت محلی راودارساخته تاباشدکه آرزوی دیرینه مردم مامرفوع شودودیگراحساس محرومیت نکنند. آرزومندم دیگروا قعات گزشته تکرارنشود.اگرروزی جناب "رحمتی "صاحب خواستندغورراترک نما یندباعزت وسربلندی ترک نمایند.نه خدای نا خواسته ازاثرتظا هرات های پیهم مردم ودرحالی مسدودبودن جاده هاودوکانها

خداداد"خیراندیش"- هرات