آرشیف

2014-12-29

رامین رحیمی

کـــافــــــــــــــر به کجا رسد که دریا باشد

با این همه تشویش خدا را دیدم
یعنی که تمـام آیـه هـا را دیدم

شعرم بخدا ترک ترک میسازد
با سازش خود پیاله ها را دیدم

کافر به کجا رسد که دریا باشد
جاییکه من آن نشانه ها را دیدم

دزدیده تمام خواب و معنایم را
معناییکه من جوانه ها را دیدم

دی گفتم وگفتی که کجا ها رفتی
ای خواب تو دانی که کجا را دیدم

آندم نشود که باورت گشت زمین
من چهره ی آدم وحــوا را دیدم

 

رامین رحیمی