آرشیف

2015-2-7

نورالله وثوق

کـــاخ تـقــلـــب

هرگز نه برلقای دلم رأی می دهد
برقامتِ عطای دلم رأی می دهد
آن یارسر به راه وسخنگوی متهم 
بروعده ی خفای دلم رأی می دهد
استاد درسِ تجربه ی غفلت وفریب
برنمره ی هوای دلم رأی می دهد 
مسوول باکفایت صندوق وسوسه
یعنی که آشنای دلم رأی می دهد
فرمانروا ی عرصه ی ی غوغا نوشته تا 
تاریخِ انقضای دلم رأی می دهد
بالا نشین کاخ تقلب شدم وباز
نفرت به ماجرای دلم رأی می دهد 
آنی که دست غایله رامی کند دراز
تاعمقِ ماورای دلم رأی می دهد
تردید آشکارِ خیانت به هرکجا
درکنجِ انزوای دلم رأی می دهد
بازار گرم وداغ هوسها ستودنی است
هر مشتری به جای دلم رأی می دهد 
آمار جا بجایی رأی دریغ وآه
پیوسته دربقای دلم رآی می دهد
چوپانکی به همدلی خیلِ گوسفند
بردورِ ناروای دلم رأی می دهد
….
دیوانه ی برای دلم رأی می دهی
دیوانه ی برای دلم رأی می دهد

 

….

نورالله وثوق

پنجشنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۳