آرشیف

2015-6-22

میرویس عبدالهی

کـشـــــورم

الهی کشورم آتش فشان شد
مثال کوره آهنگران شد

الهی آتش سوزان تو رازحد
پر از رنج و غم و درد و فغان شد

غم کشور غم کشتار طفلان
که جوی ها جاری از خون جوان شد

وطن داران همه ساکن غربت
مثال شاپرک بی خانمان شد

خداوندا صدای بلبلانش
چرا تبدیل به جنگی بی امان شد

الهی خانه دشمن بسوزد
که میرویس را این سخن ورد زبان شد

 

میرویس عبدالهی- از ولسوالی تیوره-قریه باغنو