آرشیف

2016-8-1

رسول پویان

کـشـاکـش خــونـیــــــن

مـلا عمـر بـه نقـشـۀ دشـمن امیـر شـد
میهن بـه چنگ ناتو و طالب اسیر شد

جـنـگ و فـسـاد بـاب دل مـافـیـا بــود
بحـران بـرای ارگ نـشین دلپذیـر شـد

طالب به طرح ونقشۀ کرزی بشد قوی
در دولـت غـنـی عــزیــز و دلـیـر شـد

آدمکشان به چوکی ومنصب رسیده اند
خاین مدال به سینه زد و رشوه گیرشد

ازبس که خویشخوری شده آیین دولتی
قـوم و قـبیله مـدرک و علم وزیـر شـد

تبعیض و نابـرابـری از سـر نمی رود
گـویی به خاک و خون قبایل خمیر شد

چِل سال ازکشاکش خونین گذشته است
آمـاج تـیـر ظـلـم صغـیـر و کـبـیـر شد

داعش اگر عـروسک آل سـعود گشت
طالـب بـرای ارتـش پنـجاب اجـیر شد

باور بـه قـول و وعـدۀ پاکـستان مکـن
مکر وفریب وفتنه به خونش خمیرشد

اسـلامِ جنگ و خـون بـود نقـشـۀ سـیا
زندان شکست و جانی دیرینه میر شد

داعـش پـرور اند ز بس حاکمان ترک
ترکیه با پلان خودش سـر به زیـر شد

مسجد و مدرسـه شـده تا مرکـز ترور
عالم برفـت و چوچـۀ شیطان دبیر شد

شهـرهـای با تمدن و پرافتخـار شـرق
در زیر تیغ داعش و طالب کویـر شد

شـیر ژیان به نقشۀ دشمن اسـیر گشت
روبه به فتنه آمد ودر پوسـت شیر شد

خورشیدآسمان خـراسان بخون نشست
عفـریت شب ز چـربی اشکم منیر شد

تاکی تا به چند وطن را به خون کشند
طفل وطن بجنگ کلان گشت وپیرشد

خاموش در وطن نشود چلچراغ خلق
زیرا ز خون نسل جوان کم نظیر شد

27/7/2016