آرشیف

2015-3-20

استاد محمود بی پروا

کـانـکـــور 1393 در غـور

بعد ازاعلان نتایج کانکور من چند بار نتایج غوررا خواندم ولیست داوطلبان کانکوررا یکایک از نظر گذراندم اما آنچه که دریافتم این بود که:
اول – هیچ کس امسال دریکی از پوهنحی های طب چه درمرکز وچه درولایات راه نیافته اند.
دوم- اکثریت امتحان دهندگان که ایشانرا ملاقات کردم بمن گفتند که به رشته دلخواه وانتخابی خود تعیین نشده اند.
اکنون به این فکر هستم که آیا امسال جوانان غور هیچ کدام طب را انتخاب نکرده اند؟ اگر بلی ! چه باعث گردیده است که غوری ها از طب وطبابت نفرت پیدا کرده اند. درحالیکه به تعداد 33 نفر از 300 تا 330 نمره درکانکور اخذ کرده اند. در سالهای قبل هر کسی که 300 وبالاتر ازآن نمره میگرفت درصورتیکه انتخاب اولش طب می بود ، بیکی از پوهنحی های طب برگزیده می شد. اگر آنان طب را انتخاب کرده باشند ولی به پوهنحی مورد علاقه خود برگزیده نشده باشند علت آن درچه خواهد بود! آیا حکومت وحدت ملی چنین فیصله کرده باشد که غور حق شمولیت درطب را ندارد؟ ویا اینکه چون حکومت وحدت است هرکس هرکار که بکند این وحدت را پامال کرده نمیتواند.
درارتباط مطلب دوم اینکه چه باعث گردیده است که علایق وذوق امتحان داده گان زیر پا گردیده وایشان از رشته های انتخابی محروم مانده اند. این کار شاید براثر وضع قانون جدید تحصیلات عالی درچوکات حکومت وحدت ملی بمیان آمده باشدو پارلمان هم ناخوانده تائید کرده باشد.
راستی! حکومت وحدت ملی  خصوصیات خاص خودرا دارد. با این حکومت هیچ کس هیچ چیزی گفته وتصور کرده نمیتواند زیرا این حکومت رای را به موتر برده وجان کری آنرا طراحی کرده است، ازینروکابینه را بعد ازپنج سال دیگر تکمیل میکند وکمیسیون انتخابات از طریق رویای پیامبر مآبانه تعیین میشود یعنی تا رئیس جمهور ورئیس اجرائیه یکی از پیامبران را(جان کری، نواز شریف، نتانیاهو، صدر اعظم انگلیس وهمتاهای آنهارا) درخواب نبینند تا به ایشان دستور بدهد که فلانی هارا بصفت اعضای کمیسیون تعیین نمایند، اینکار صورت گرفته نمیتواند.
حکومت وحدت ملی واقعا یک حکومت عجیبی است. درپیشرویش مردم دختردیوانه یی  را زیر لگد ومشت کشته ، جسدش را زیر موتر آرد کرده وبعد تیل را بالایش انداخته ومیسوزانند ورئیس جمهور ورئیس اجرائیه درقصور مجلل بخواب غرور غرق اند. اقوام گرایی هزاره وتاجک وپشتون  وازبک به مسیر تند درحرکت است اما حکومت ازاینها خودرا خپ وچپ نگه میدارد. 31 تن هزاره مدت بیش از بیست روز است که دراسارت داعش اند اما حکومت وحدت ملی تا هنوز خبری ازایشان ندارد. خدا خیر مارا پیش کند . باالآخره چه خواهد شد! ای خدا ! خودت این کاررا میدانی. از گمان واندیشۀ ما همه چیز خارج است. همینقدر میدانم که ما بدبختان ودوزخی ها دراین وطن به چنگال هر نوع درنده وخون آشام فتاده ایم اما بهشتی ها همه درلندن وواشنگتن و دوبی وپاریس ودیگر اماکن مجلل وپر طمطراق مصروف عیش ونوش وخوش گذرانی اند. خوب شد که بعد ازاین مردم غور از دست یافتن به داکتری هم محروم گردیدند. انشاءالله سال دیگر از انجینری نیز محروم خواهند شد. اما دعا کنید که درسال پیش رو داعش برندۀ سیاسی شود واینهارا کله مئنگ جور کند. ورنه از دست اینقدر محروم ومحروم بازی ما کله مئنگ جور خواهیم شد. به بینیم که چی میشود. یاهو!

محمود بی پروا، چغچران، 29 دلو 1393