آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

کـاشــکــی

کـاش مـی شـد ایــن جـهـــان آیــیــنـــه وار
                     تـا که می گـشت رنـگ وخـصـلـت آشـکــار
کــاش مــی شــد مـحـو ظـلـمـت ازجـهــــان
                        تـــا نــــمــی شــــد درد ورنــــج زایـمـــــان
کــاش چــــون آوازمــــرغــــان ســـحــــــر
                        صـلـح بــودی گــوشـهـــا را جــلــــــوه گــر
کــاش مـــی شـــد عـشــق قــانــون جـهـان
                       تا که مـی مـانـد دروفــــا پـیــران جـــــوان
کــاش مــی شــد خـنـــده بــــرلـب دایــمــــا
                     تا نـمی شـد چـــیــن ابــــــــرو خــود نــمــا
کـــاش مــــی شــــد، رهــبــردنــیــا خـــــرد
                      حـــکــم رانــی جــــاهـــــلان را کـی ســزد
کــــاش مـــــی شــــد دوزخ روی زمـــیـــن
                        تا که مـی سـوخـت زادگـان جـهــل وکـیــن
کـــاشـــکــی کــاخ سـتـم مــی شـدخـــراب
                         تـا کـــــه بـودی هــــرصــــدا را بـازتــــاب
کـــاش مــی شــــدازدلِ آن عــقـــده هـــــا
                       قـیـد وبـــنــد آرزو مـــــی گــشــت رهـــــا
کـــاش قـانــونــی بــــودی بــرمـــا چـنـیـن
                      تا نگشتی سـنـگ بــه جــای دُر،نــگــیــن
کـــاش مــی شــد مــعــجـــزه درآن دیــــار
                           تا کـه می شــد صـلــح ودوسـتـی پـایـــدار
 
داکترنصیرندا
15 اپریل سال 2008 میلادی، شهرایسن آلمان