آرشیف

2015-1-22

فخرالدین شهریار شرق

کشورهای غربی بـــه خاطر اشغال افغانستان ومنطقه امده اند نه بــــه خاطر همکاری

 
شواهد زیادی و جود دارد که کشورهای فاشیست  گروهای تروریستی را آموزش می دهند، تجهیز می کنند، حمایت می کنند و تشویق می کنند که جنگ های خودرا ادامه دهید بر علیه ملت افغانستان و کشورها اسلامی تا بدین وسیله اهداف شوم خودرا در افغانستان و منطقه دنبال نمایند.
  قسم که مردم  آگاه هستند جوانان افغانستان ومنطقه همیشه  بر ضدی مداخله گران و دشمنان دین و خاک مبارز  نموده و همیشه جوانان را تشویق نموده که شما یک نیروی بسیار قوی در یک جامعه هستید پس شما هستید که توانی مبارزه را دارید شما هستید که کشور را اباد میسازید شما هستید که از منافع مردم و از تمامیت ارضی و استقلال کشور خود دفاع و مبارزه می کنید وشما توانی این را هم دارید که در برابری نیرو های اشغالگر و استعمارگر که فعلا وطن ما را اشغال نموده و همه روزه تعدادی زیادی از هموطنان ما را تحت عناوینی مختلف در نقاط  مختلف کشور قتل میکنند و در زیر بمب بارد مان خود به قتل می رسانند  پس در چینن شرایط جوانان افغانستان و منطقه همرای یک تعداد کسانی به فکرمردم،وطن،خاک،تمامیت ارضی،و استقلال کشور و نجات افغانستان هستند باید شب و روز سعی و تلاش بکنیم تا به همکاری  یک دیگر وطن خود را از مصیبت وبحران سیاسی و کشمکش ها و مداخلات  خارجی نجات دهیم مخصوصا  دست خارجی فاشییت را باید قطع بکنیم.
 من به نمانیدگی از جوانان افغان واضع و آشکار میگویم که تا زمان که مداخلات کشور ها فاشیست مانند امریکاو انگلس و  کشورهای صلیب تا دست های شان از افغانستان قطع نشود همیشه ما و ملت ما به همین مصیبت ها و رنج ها و ناامنی ها  ی داخلی  ومشکلات سیاسی مواجه خواهیم بود؛ ومشکلات در بین ما و کشورهای همسایه زیاترخواهد شد که این به  نفع افغانستان نخواهد بود پس دولتمردان،سیاستمدران ، روشنفکران ، بزرگان و روحانیون  افغانستان باید سعی کنند که با کشورها مثل ایران و پاکستان مشکلاتی  یک دیگر را از طریق مزاکره گفتگو دیالوک حل و فصل نمایند.
 
 پس ای قدرت های استعمارگر آگاه و با خبر باشید و گوش های تان را خوب باز کنید که این ملت شجاع ، باشهامت ، جوانان دلیر و با  همت هیچ  گاه و هر گز به شما اجازه نخواهد داد که دراین مرز و بوم حکومت نمایید، پس بهتر آن است که در امور داخلی ما مداخله ننمایید این خودش یک راه حل برای نجات کشور ما است  قسمی که همگان میدانند کشور های غربی مداخلات خود را قبلا داشته و حال هم به طوری مستقیم  مداخله می کنند در این صورت جوانان افغانستان و منطقه بی تفاوت نخواهد نیشست  در برابر چنین کشورهای مداخله گر در هر مکان وجای که باشد مبارزه خواهد کرد.
 
 بعد از این به هیچ کشوری فاشیستی مانند امریکا و بیرتانیا و به  دیگر کشورهای فاشیستی اجازه ندهند  که به اموری داخلی کشورهای مانند پاکستان، افغانستان وایران مداخله کنند امروز باید بدانید ای دولتمردان افغان که کشورهای فاشیست که در افغانستان بخاطری صلح، امنیت و مبارزه بر  علیه تروزیم بین المللی آمده اند و همیشه شعار می دهند که بخاطری آمده  ایم که امنیت و صلح دایم را به وجود بیاوریم و همچنان بر علیه تروریزم بین بین المللی  مبارزه مینمایم؛ کاملا دروغ است.
 
  دوستان، برادران، دولتمردان، سیاستمداران، روشنفکران، بزرگان، قلم بدستان روحانیون، جوانان و مجاهدین  آگاه و با خبرباشید که این کشورهای فاشیست که در افعانستان  شعار صلح امنیت را می دهند تمام حرف ها شان دروغ و مبالغه  است شواهد زیادی و جود دارد که این کشورها فاشیست  گروهای تروریستی را آموزش می دهند، تجهیز می کنند، حمایت می کنند و تشویق می کنند که جنگ های خودرا ادامه دهید بر علیه ملت افغانستان و کشورها اسلامی، پس بدانید این کشورها اهداف بسیار خطرناک در قبال شمایان دارند پس سعی کنید که بعد از حل پرابلم ها میان افغانستان،ایران و  پاکستان  یک اتحادیه نظامی برای دفاع از کشورهای اسلامی بسازید.
 
 جوانان افغان و مسلمان به این معتقد است که تا زمان که این سه کشور ی اسلامی مانند افغانستان، ایران  و پاکستان مشکلاتی سیاسی خود را حل نکنند این کشورهای فاشیست به یکه تازی خود در بین کشورهای اسلامی ادامه خواهد داد ملت هار قربانی اهداف شوم خود خواهند کرد.
 
شهریار شرق
دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه پونه
پونه
هندوستان