آرشیف

2014-12-25

سید محمد نبی عندلیب علوی

کشمکش سیاست !

 

از کشمکشِ سیاستِ کــــــــور دلان

وزشیــــوهِ بیـــگانــه پرستـان زما ن

 

شد ظلـم وستـــم هزار بر ملــت من

ویرانــــهء ویـــرانــه شده جنت من

 

گلهـای گلستــان مـــرا، بـُبـــریــدند

ازبسـکه در این دیار ، بمب  باریــدند

 

از بســکه  هـزا  جـورِ  بیــحـد کـردنــد

از بســکه  هــزار  کــردهِ  بــد کـردنــد

 

باتـیــغ جهـالــت ، دل مــا دریــــدند

بر گریه ی خـواهـران ما ، خند یـــدند

 

دون همتــی و شیـــوهِ گرگان کردنـد

گرگان صفتان را همه  چوپان کردنـد

 

فریاد!

فریادازاین قوم بخواب رفتـــــــهِ مـا

آه از سخنِ گفتـه و نا گفتـــــــهِ مـا

 

میــدان عمل کجاست یاران خبـــری

تـابشکفـت این  کلام  نشکفتـــهِ مـا

 

سیدمحمد نبی عند لیب علوی مقیم ایران