آرشیف

2018-4-23

afrotan

کشف ما فی الضمیر یونس خان قانونی !

آورده اندکه شخصی به دوستانش توصیه میکرد که حتمأ فلان فیلم سینمائی را ببینید چون من در آن فیلم بازی کرده ام ، یکی از حاضران گفت که ما آن فیلم را از سر تا پا دیده ایم ولی اثری از شما نبود ، آن مرد با تندی جواب داد ،چراآنجا که هنر پیشه اول فیلم می خواهد از یک بلندی بپرد من هم بودم ، دوستانش پرسیدند ، کجا بودی که دیده نه میشدی ؟ان مرد جواب داد وگفت ، پشت صحنه دریک گوشه ایستاده بودم که کارگردان پشت شانه ام محکم زد وگفت: بروبچه اینجا راخلوت کن که ما فیلمـــبرداری میکنیم !!! 

https://www.youtube.com/watch?v=0X1kV1A82yg

 
بدون شک کمیدیی مشهوری بنام کنفرانس تاریخی  بن که از سناریونویس گرفته تا کارگردانان و جمعی از اذنابی که در این کمیدی سهم گرفته بودند با نوشتن آثارزیادی مانند کتاب ها ، مصاحبه ها و مقالات به تحلیل کشیده شده است اما آقای محمد یونس قانونی آخرین روایت گر نمائیشنامه کمیک تاریخی موسوم به کنفرانس بن است که با گذشت تقریبأ هفده سال تمام آنرا بصورت مجهول ومجعول حکایت می کند . 

https://www.youtube.com/watch?v=Su4dC3x5Vh8&feature=youtu.be

البته فرمائیشات حضرت یونس خان قانونی عین سکه ء دالراست ، اما عرایض ماهم همچنین فاقد اعتبار نه میباشد . یعنی وقتی مشارٌالیه  یعنی همان یونس خان قانونی درباب مسائل مربوط به سفر پربرکت " بن " شریف صاحب نظر باشد ما نیز لابد در حوزه روانشناسی سیاسی علی الخصوص در امور مربوط به شناخت رجال وشخصیت های مهم سیاسی و فرهنگی  که از سوی شبکه های استخباراتی نشانه گرفته میشوند  عاری از تخصص نه میباشیم . چنانچه مشاهده فرمودید حضرت یونس خان قانونی که به معیت هیأتی از مجاهدین نما ها و دیگر خورد وبزرگ دوران جهاد و مقاؤمت راهی بلاد غرب بویژه آلمان گردید از همان آغاز معلوم بود که این سفر را چه خواهند نامید و آنرا باچه القابی یاد خواهند نمود ؟ 

https://www.youtube.com/watch?v=jLZMdjqsOrc&t=2s

کاملأ طبیعی استکه مش یونس خان قانونی پس ازگذشت هفده سال تمام کنفرانس تاریخی بن شریف را زمینه ساز تداؤم حیات مجاهدین و مقاؤمت گران بنامد.زیراتوده های فقیری ازعوام الناس اگر بر خدمات بینظیرحضرت یونس خان  قانونی در حوزه امنیت و نهادینه سازیی " قانون " اگر چشم بپوشند وتلاش های شبانه روزی اش دردوران وزارت داخله اش را که بسیاری از مردم فقیر افغانستان را

ادامه مطلب در اینجا