آرشیف

2014-12-23

دوکتور نصیر ندا

کشت نیکی

 

 

باز آمد نو بهار دل‌نشین
باز بینیم نقش خند ه درجبین
دست زیبای طیعت در بهار
این جهان بر طرز نو دارد اعمار
نقش زیبا بر رخ دنیا زند
روح تازه بر لب چانها نهد
زایش ورویش زمین سازدغنا
باز سازیست دردوام این بقا
از تجدد میشودرنگین جهان
در تکا پورازها گردد عیان
شاد سازد جان و تن باد بهار
دلنوازد صو تی قمری با هزار
راه نو جوید برایش این حیات
تا که بدهد بر بقا یش او ثبات
با ید آموخت از گذشت رو زگار
داد بایدزندگی را رنگ وبار
در بها ران آرزوی تا ز گیست
خود رهائی از فساد کهنه گیست
گرم دارید از مَحبت روز کارن
که بگر می گل بروید در هزار
هر زگانرابیخ بررید این زمان
تا که دگر شر ندارند زا یمان
گر ببا غ آرزو کا ریم وفا
می زداید از میان حرف جفا
محودارید از روان تو مار غم
زندگی را با خوشی دارید رقم
پاک سازیدلوحه اعمال را
راه بدهید اندران اقبال را
کشت نیکی بر زمین جان کنید
با‌فضیلت تر ک هر عصیان کنید

مارچ2010