آرشیف

2015-4-16

عبدالغفور غوری

کشته اند

 تقدیم به روح پاک افسران و سربازان جان نثار بدخشان و دیگر شهدای پاک و مظلوم وطن

پا سبا نـا ن و طن ر ا د د مـنـشـا ن کـشـتـه ا ند
و حشـیا ن سیـطـره جـو ي پا کستا  ن کشته ا ند

قا تلا ن بی مر و ت  مز د و ر ا ن د و ن صفت
با قسا و ت جا ن نثـا ر ا ن بد خشا ن کشته ا ند

سـر به ز ا نو میبر ند د ر پا ی شـیـخا ن ع و غ 
همچو قـر با نی ما را بی عـیدِ قر با ن کشته ا ند

پکتیکا خوست ومزا رم تا بد خشا ن غرق خون
د ژ خیما ن و جـا هـلا نِ نا مسلـما ن کـشته ا ند

نه حریم و نه حرم د ا ر یم و نه ا من و ا ما ن
مـذ هـب و آ یین ما شمشیر بد ستا ن کشته ا ند

قبله و هم کعبه ی ما ر ا گر و گا ن کر د ه ا ند
خا د ما ن بلهو س هم د ین و ا یما ن کشته ا ند

خو ن ما ر ا میمکـند و ما هنو ز م سا د ه ا یم
تا بحا ل ما را چنین سا د ه و آ سا ن کشته ا ند

میطپد ا زرنج ومحنت قـلب ا ین (غو ری)همیش 
غـو ر یا نم را تـبا رِ قـو م  پرستـا ن کشته ا ند

هلند
14.04.2015
عبد ا لغفو ر ( غو ر ی)
تقدیم به روح پاک افسران و سربازان جان نثار بدخشان و دیگر شهدای پاک و مظلوم وطن