آرشیف

2018-11-21

کشتار مسلمین و علماء به نام اسلام و دین

کشتار مسلمین و علماء به نام اسلام و دین

کشتار مسلمین و علماء به نام اسلام و دین

کشتار مسلمین و علماء به نام اسلام و دین

کشتار مسلمین و علماء به نام اسلام و دین

قتل و ترور مسلمین بنام جهاد جنگ برعلیه اسلام است 

آنهایکه خود را مجاهد و مسلمان میداند وعلیه علماء و وارث انبیاء وپیشوایان امت ایستاده گی میکنند ومسلمین را به نام های مختلف به شهادت می رسانند وآنرا هم بنام اسلام ودین مسمی میکنند در حقیقت جنگ برعلیه دین اسلام و قرآن است. امت اسلام خصوصا علماء جید کشور باید تصمیم جدی ونهایی خود را با مساعی مشترک شخصیت های سیاسی وملی اتخاذ نموده ومردم مظلوم افغانستان را از بدبختی های که به نام اسلام وبخاطر بدنام سازی اسلام ومسلمین جریان دارد اختتام بخشند .
علماء در چنین حالتی مسولیت ایمانی واسلامی دارند تا تصمیم لازم ومعقول  را به خاطر نجات امت اسلام از بدبختی ها اتخاذ نمایندشخصیت سیاسی وحکومت هم حمایت قاطع را باید از علماء در نظر گرفته وفاصله ها وعدم اعتما را باعلماء قطع کند فقط این قشر روحانی است که قابل احترام و اعتماد مسلمین وامت اسلام بوده همین ها هستند که مساجد ومنبرها را صاحب هستند ونصایح شان به مردم موثر وسرمشق است 
دولت به نام های مختلف علماء را از کنار خود دور نکند ودر تلاش اعتماد سازی به علماء باشد بیشتر از هر کشور در تمام امور به افغانستان موثر خواهند بود

آخند زاده حق نواز 
شهر فیروزکوه