آرشیف

2022-3-16

رفعت حسینی

کشتار زن …
یک روز بايد
در دل رسوب کرد
با قفلِ یک دربسته
از درد زندگی سخن گفت
در جوی آب راه رفت
از لذتِ نظارهء تن دلدارت
معنی آرامش را دانست
بابرگ های سپیدار رقص کرد
از خاک قصهء روییدن بشنید
باباد به رهایی اندیشید
و…
چون سبزه در کنار گـُـلی
همچو دلبرت
خوابید.
*
یک روز…
یک روز…
از ابر
چو باران
باید چکید
وزدیدگان زنی که
بار بار
ترا کـُشت
فراموشی غم را فهمید.
.
برلین
۲۰۲۲مارچ
ترسایی
…..