آرشیف

2015-1-14

فتاح فطرت

کسانیکه فیصدی از آینده غـــــور را رقــــــــم زدنـــــــد!

 

از آنجای که روشنای علم برای همه رونماست همیشه چراغیست برنگ رنگین کمان هرکه آموخت اثرارطبیعت را درک می کند وما تاهنوز بی خبر بودیم،مردم ما که دست خوش جنگ های خانه مان سوز بودند و تحصیل اندکی داشتندولی قدر علم ودانش را بیشتراز خاک نیاکان(زمین ) خود می دانستند وزمین مردم غوربخصوص مردم تله ولایت غور که مقایسه با ولایت هرات وقندهار وبعضی ولایت های دیگربسیار به فیصدی ناچیز است بازهم امروز چند تن از دوستان وبزرگان ماکه شاید مسوولیت خود دانستن وبخاطر دانشگاه ولایت غور مقدار صد جریب زمین خویش را به دولت نه بلکه برای مردم خود هدیه کردند شاید همه میدانیم که بخاطرهمین مقدارزمین در سابق جوان های زیادی را مرگ بکام خودمی برد وامروز چیقدرفرق است!همان صاحب زمین های که برای بدست آوردن زمین ازفرزندان خودهم می گذشتند همان پدران آن زمین را برای این مردم وبرای آینده غورهدیه کردندشاید زمین هم به همان پیمانه که در سابق بود ازارزش آن کاسته نشده باشدبلکه همت این مردان بزرگ حس این جان فدایی رابرانگیخته است درحقیقت زمین که درگذشته به خون فرزندخودبدست آوردبودند،امروزبخاطرساختن آینده فرزنددیگرخودهدیه کرد که باید از این پدران ستایشی بکنیم وآنهارا بدیده قدر بنگریم .که این مردم چه کردند شاید برای مان گنگ باشد که چه کسی صد جریب زمین را برای ساختن آینده غور تضمین داده؟
این بزرگان قریه تله مرکز چغچران ولایت غور بود. صد جریب زمین که (200000) متر مربع میشود اگر نمره رهایشی توزیع میشد (334 ) نمره زمین رهایشی می بوداز نظر مادی ارزش زیادداشت، ولی بزرگان قریه تله مرکز چغچران که اسم های شان در سندمحکمه ذکر است همه دست به دست هم دادند وارزش معنوی این زمین را بلند کردند که بنده به حیث یک شهروند این سرزمین با آنکه دست بالای در نوشتن ندارم بازم مسوولیت خود میدانم که به نوبه خود از این شهکاری عزیزان وبزرگان قدر دانی کنم که متیقین هستم نه تنها من بلکه همه غوری ها این کاررا قدر دانی میکنند .

 

کسانیکه فیصدی از آینده غور را رقم زدند!

کسانیکه فیصدی از آینده غور را رقم زدند!